Trychotomia czynników motywacji w pracy - zarys koncepcji
Okładka tom 1
PDF (English)

Słowa kluczowe

motywacja do pracy
czynniki motywacyjne
demotywacja
system motywacyjny

Jak cytować

KoziołL. (2011). Trychotomia czynników motywacji w pracy - zarys koncepcji. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 19(2), 45-54. https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.02.4554

Abstrakt

W artykule przedstawiono węzłowe kwestie merytoryczne i metodyczne motywacji do pracy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na analizę klasyfikacji czynników motywacji. Scharakteryzowano wybrane, ważniejsze z nich. Zaprezentowano nowe ich ujęcie w postaci koncepcji trychotomii czynników motywacji w pracy (tj. w środowisku, w sytuacji pracy), która stanowi rozwinięcie dwuczynnikowej teorii Fredericka Herzberga. W tej koncepcji wyróżniono trzy grupy czynników: „motywatory”, które gdy występują, powodują zadowolenie; „czynniki higieny” - gdy nie występują, wywołują niezadowolenie; oraz „demotywatory” - gdy pojawiają się, powodują niezadowolenie. Ich wektory oddziaływania na zadowolenie z pracy różnią się diametralnie, chociaż występują one w środowisku pracy równocześnie. Dlatego też koncepcja ta stanowi dyrektywę metodologiczną sugerującą rozszerzenie pola analizy prowadzonych badań na czynniki zmniejszające motywację w pracy.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.02.4554
PDF (English)

Bibliografia

Adair J. 2000. Motywacja. Transl. by D. Bakalarz. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka. ISBN 83-88607-00-6.
Zobacz w Google Scholar

Adamus W., Szara K. 2000. “Zastosowanie Analitycznego Procesu Hierarchicznego AHP do racjonalizacji zarządzania i organizacji gospodarstw (przedsiębiorstw)”. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, no. 4-5.
Zobacz w Google Scholar

Armstrong M. 2005. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Transl. by A. Hędrzak et al. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych. ISBN 83-89-355884.
Zobacz w Google Scholar

Gagne M., Deci E. L. 2005. “Self-determination theory and work motivation”. Journal of Organizational Behavior, no. 26.
Zobacz w Google Scholar

Hackman J. R., Oldham G. R. 1975. “Development of the job diagnostic survey”. Journal of Applied Psychology, no. 60.
Zobacz w Google Scholar

Hellwig Z. 1968. “Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr”. Przegląd Statystyczny, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

Iwasiewicz A. 2000. Metody statystyczne w zarządzaniu jakością, [online, accessed: 2011-10-31]. Available online: http://www.statsoft.pl/czytelnia/jakosc/jametstatystyczne2.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Kozińska A., Szybisz J. 2005. “Jak nie demotywować pracowników”. In: Motywować sku¬tecznie. Ed. S. Borkowska. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. ISBN 83-87890-56-1.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł L. 2002. Motywacja w pracy: Determinanty ekonomiczno-organizacyjne. Warszawa and
Zobacz w Google Scholar

Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13786-X.
Zobacz w Google Scholar

Lozano Platanoff A. 2009. Zarządzanie dynamiczne: Nowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7641-079-1.
Zobacz w Google Scholar

Michoń F. 1981. Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie w świetle socjologii i psychologii pracy. Warszawa: Książka i Wiedza.
Zobacz w Google Scholar

Nadler D. A., Lawler E. E. 1977. “Motivation: A Diagnostic Approach”. In: Perspective on behavior in organizations. Ed. J. R. Hackman, E. E. Lawler. New York: McGraw-Hill. ISBN 9780070254138.
Zobacz w Google Scholar

Pietrasiński Z. 1965. Praktyczna psychologia pracy: Zagadnienia wybrane. Warszawa: Wiedza Powszechna.
Zobacz w Google Scholar

Rheinberg F. 2006. Psychologia motywacji. Transl. by J. Zychowicz. Kraków: Wydawnictwo WAM. ISBN 83-7318-640-9
Zobacz w Google Scholar

Smoleński S. 1999. Menedżer przełomu wieków. Bydgoszcz: TNOiK [Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa] and Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego. ISBN 83-87636-63-0.
Zobacz w Google Scholar

Stelmach W. 2005. Ciemne strony kierowania. Warszawa: Placet. ISBN 83-85428-99-2.
Zobacz w Google Scholar

Steward D. M. (ed.). 2002. Praktyka kierowania. Transl. by A. Ehrlich. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 83-208-1404-9.
Zobacz w Google Scholar

Warszewska-Makuch M. 2007. “Polska adaptacja kwestionariusza NAQ do pomiaru lobbingu”. Bezpieczeństwo Pracy, no. 12.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne