Determinanty i strategie przedsiębiorczości
Okładka tom 9
PDF

Słowa kluczowe

przedsiębiorczość
intraprzedsiębiorczość
innowacje
mapa czynników przedsiębiorczość
potencjał przedsiębiorczość

Jak cytować

KoziołL. (2006). Determinanty i strategie przedsiębiorczości . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 9(1), 145-160. https://doi.org/10.25944/znmwse.2006.01.145160

Abstrakt

W artykule przedstawiono istotę, znaczenie i rodzaje przedsiębiorczości. Dokonano klasyfikacji czynników determinujących dynamizm innowacyjności przedsiębiorstw. Pokrótce scharakteryzowano poszczególne grupy tych determinant takie, jak potencjał przedsiębiorczości, sytuacja pracy oraz determinanty przedsiębiorczości, wynikające z otoczenia. Wskazano na związek zachodzący pomiędzy stosowaną w praktyce metodą zarządzania i sposobami organizacji pracy a przedsiębiorczością, ze szczególnym zwróceniem uwagi na znaczenie systemu wspierającego, nagradzającego działania innowacyjne, systemu planowania ryzyka innowacyjnego, otwartej i elastycznej struktury organizacyjnej oraz zespołowej formy organizacji pracy i zaufania do siebie członków zespołu.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2006.01.145160
PDF

Bibliografia

Bratnicki M., Kozłowski R. 2003. Nadzór korporacyjny jako niezbędny element przedsiębiorczości strategicznej W: Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego: doświadczenia krajowe i międzynarodowe. Praca zbiorowa pod red. J. Jeżaka. T. 2. Łódź: Polsko - Amerykańskie Centrum Zarządzania.
Covin J. G., Slevin D. P. 1988. The Influence of Organization Structure on the Utility of Entrepreneurial Top Management Style. "Journal of Management Studies" nr 25.
Czaja I., Śliwa R. 2003. System wspierania przedsiębiorczości w Polsce. Kraków: wydawnictwo AE. ISBN 83-7252-162-X.
Dobiegała - Korona B. 2000. Innowacje jako czynnik kreujący wartość firmy. Warszawa: SGH. Niepublikowany raport nt. innowacyjności przedsiębiorstw.
Drucker P. F. 1992. Innowacje i przedsiębiorczość: praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
Francik A. 2003. Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji. Kraków: Wydawnictwo AE. Zeszyty Naukowe. Seria Specjalna: Monografie, nr 158. ISBN 83-72521-700.
Goliszek A. 2003. Uwarunkowania intraprzedsiębiorczości. W: Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej: zarządzanie zasobami. Pod red. R. Rutki. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Zeszyty Naukowe UG. Seria: Organizacja i Zarządzanie nr 18.
Haber L., H. 1996. Działania przedsiębiorcze w biznesie. W: Przedsiębiorczość i rynek. Red. M. Kozielski. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu. Prace Naukowe nr l. ISBN 83-85441-42-5.
"Innowacje i Wiedza. Biuletyn Informacyjny" [3/2006]. Ostrów Wielkopolski: Centrum Innowacji i Wiedzy Innowacyjnej Południowej Wielkopolski.
Ireland R. D. et al. 2001. Integrating Enterpreneurship and Strategic Management Actions to Create Firm Wealth. "Academy of Management Executive" nr 1.
Kraśnicka T. 2002. Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. Katowice: Wydaw. Uczelniane AE. Prace Naukowe. ISBN 83-7246-095- 7.
Kwiatkowski S. 2000. Przedsiębiorczość intelektualna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-86890-99-1.
Maul L. R., Maufield D. C. 1991. Jak osiągnąć sukces w biznesie? Przewodnik. Kraków: Krakowski Instytut Wydawniczy.
Nonaka I., Takeuchi H. 2000. Kreowanie wiedzy w organizacji: jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne. Warszawa: Poltext. ISBN 83-86890-99-1
Porter L. W. 1963. Where is the organization man? "Harvard Business Review" nr 41. Samecki W. 1998: Prolegomena do teorii ekonomii. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ISBN 83-229-1817-8.
Schumpeter J. 1962. Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
Stevenson H. H., Jarilla J. C. 1990. A Paradign oj Enterpreneurship: Enterpreneurial Management. "Strategic Management Journal".
Źródła i strategie innowacyjności i przedsiębiorczości. 2005. The Conference Board.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne