Dualistyczny i monistyczny system nadzoru i zarządzania w przedsiębiorstwie
Okładka tom 12
PDF

Słowa kluczowe

zarządzanie przedsiębiorstwem
nadzór właścicielski
system nadzoru w przedsiębiorstwie

Jak cytować

ZychW., & KoziołL. (2009). Dualistyczny i monistyczny system nadzoru i zarządzania w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 12(1), 293-303. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.01.293303

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano dualistyczny i monistyczny system zarządzania i nadzoru w przedsiębiorstwie. Podkreślono ich duże znaczenie dla nadzoru właścicielskiego, jak również dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dokonując analizy porównawczej obu systemów, wskazano na warunki ich stosowania, przesłanki wyboru jednego z nich. W końcowej części opracowania podano fragment opisu wyników badań nad efektywnością działań rad nadzorczych w systemie nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstw komunalnych.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.01.293303
PDF

Bibliografia

Barwacz K. 2009. Efektywność mechanizmów nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych sektora komunalnego. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Maszynopis rozprawy doktorskiej.
Zobacz w Google Scholar

Bieniak J., Bieniak M. 2005. Spółka akcyjna: komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 83-7387-664-2.
Zobacz w Google Scholar

Cejmer M., Napierała J., Sójka T. 2006. Corporate governance. Kraków: Wolters Kluwer Polska - Kantor Wydawniczy Zakamycze. Seria: Europejskie Prawo Spółek. ISBN 83-7444-422-3.
Zobacz w Google Scholar

Monitor Europejski 2009, nr 51.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie [2001] Rady (WE) Nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE). Dz. Urz. U E L 294/1.
Zobacz w Google Scholar

Siemiątkowski T. 2005. Monistyczny model ładu korporacyjnego w spółce europejskiej jako alternatywny system zarządzania i nadzoru w korporacji. „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, red. Z. Niewiadomski. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej. Zeszyt 57(V/2005), s. 148-153.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa [2000] z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych; Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa [2005] z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej. Dz.U. z 2005 r. nr 62, poz. 551, zm. Dz.U. z 2005 r. nr 183, poz. 1538, z 2006 r. nr 149, poz. 1077.
Zobacz w Google Scholar

Żakowski J. 2009. Ucieczka z domu wariatów. „Polityka” nr 9(2694) z 28.02.2009.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne