Praktyki nadzorcze i zarządcze a dobrostan pracowników
Okładka tom 29
PDF

Słowa kluczowe

dobrostan pracowniczy
techniki nadzorcze
praktyki zarządcze

Jak cytować

KoziołL., & BuzowskaB. (2016). Praktyki nadzorcze i zarządcze a dobrostan pracowników. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 29(1), 39-48. https://doi.org/10.25944/znmwse.2016.01.3948

Abstrakt

Artykuł wskazuje na dobrostan pracowniczy zarówno w aspekcie jednostkowym, jak i w szerszym wymiarze – jako istotny czynnik mający wpływ na realizację celów, które stoją przed organizacją. Przedstawiono korzyści wynikające ze zwiększenia dobrostanu w pracy tak dla pracowników, jak i pracodawcy. Uwzględniając cechy pracy określone w witaminowym modelu Warra, koncepcjach Blancharda i Waltona, dokonano próby ukazania praktyk zarządczych, które mogą mieć pozytywny wpływ na dobrostan pracowników. Analizie poddano działania zarządcze w czterech sferach: delegowanie uprawnień – rozumiane jako przekazanie przez przełożonego części funkcji zarządzania; kontrola pracy – na bieżąco sprawowana przez przełożonego, mająca na celu zapewnienie prawidłowego przebiegu realizowanych procesów w ramach organizacji; ocena pracy i rozwój zawodowy; przestrzeganie zasad i norm etycznych zarówno w stosunku do zatrudnionych pracowników, jak i klientów. W każdym analizowanym obszarze wskazano rolę kadry kierowniczej w budowaniu dobrostanu pracowników oraz potrzebę zwiększania świadomości kadry zarządzającej w zakresie wpływu działań zarządczych na dobrostan pracowników. W tym kontekście podkreślono znaczenie kompetencji komunikacyjnej kadry kierowniczej wszystkich szczebli zarządzania, która jest podstawą budowania klimatu zaufania i współpracy pomiędzy przełożonym a podwładnym, jak również wewnątrz zespołu pracowniczego.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2016.01.3948
PDF

Bibliografia

Blanchard, K., O’Connor, M., Ballard, J. (2003). Managing by Values. How to Put Your Values into Action for Extraordinary Results. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers. ISBN 9781576752746.
Zobacz w Google Scholar

Chappell, T. (1993). The Soul of a Business. Managing for Profit and the Common Good. New York: Bantam Books. ISBN 0553094238.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowska, M., Pieczewski, A. (2013). Normy etyczne obowiązujące pracodawców. Perspektywa systemu prawnego, organizacji i pracownika. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 16.
Zobacz w Google Scholar

Cozma, I.F. (2011). The relation between globalization and personal values cross 53 countries and 28 years. PhD diss. [online, dostęp: 2016-02-22]. Dostępny w Internecie: http://trace.tennessee.edu/utk.graddiss/1175.
Zobacz w Google Scholar

De Jonge, J., Schaufeli, W.B. (1998). Job characteristics and employee well-being: a test of Warr’s Vitamin Model in health care workers using structural equation modelling. Journal of Organizational Behavior, 19(4), 387–407.
Zobacz w Google Scholar

Grant, A.M., Christianson, M.K., Price, R.H. (2007). Happiness, health, or relationships? Managerial practices and employee well-being tradeoffs. Academy of Management Perspectives, 21(3), 51–63.
Zobacz w Google Scholar

Griffin, R.W. (2002). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301120193.
Zobacz w Google Scholar

Kalleberg, A.L. (2011). Good Jobs, Bad Jobs: The Rise of Polarized and Precarious Employment Systems in the United States 1970s to 2000s. New York: Russell Sage Foundation Publications. ISBN 978-0-87154-431-5.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L. (1993). Zagadnienia ochrony i humanizacji pracy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L. (2011). Trychotomy of motivating factors in the workplace: Concept outline. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 19(2), 45–54.
Zobacz w Google Scholar

Majcherczyk, M. (2015). Poczucie szczęścia a zaangażowanie pracowników. Personel i Zarządzanie, 7, 24–27.
Zobacz w Google Scholar

Michoń, F. (1981). Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie w świetle socjologii i psychologii pracy. Warszawa: Książka i Wiedza.
Zobacz w Google Scholar

Osterman, P., Shulman, B. (2011). Good Jobs America: Making Work Better for Everyone. New York: Russell Sage Foundation Publications. ISBN 978-0-87154-663-0.
Zobacz w Google Scholar

Payne, H.J. (2005). Reconceptualizing social skills in organizations: exploring the relationship between communication competence, job performance, and supervisory roles. Journal of Leadership & Organizational Studies, 11(2), 187–194.
Zobacz w Google Scholar

Pocztowski, A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody. Warszawa: PWE. ISBN 9788320816624.
Zobacz w Google Scholar

Strykowska, M. (2009). Dobrostan pracowników a zarządzanie współczesnymi organizacjami. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 71(1), 187–194.
Zobacz w Google Scholar

Szulczewski, G. (2002). Etyka w biznesie. O możliwościach i barierach stosowania kategorii etycznych. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 5(1), 201–207.
Zobacz w Google Scholar

Trzebińska, E. (2008). Psychologia pozytywna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. ISBN 9788360501122.
Zobacz w Google Scholar

Walton, R.E. (1985). From control to commitment in the workplace. Harvard Business Review, 63, 77–84.
Zobacz w Google Scholar

Warr, P., Clapperton, G. (2010). The Joy of Work? Jobs, Happiness and You. London: Routledge. ISBN 9780415459662.
Zobacz w Google Scholar

Wright, T.A., Bonett, D.G. (2007). Job satisfaction and psychological well-being as nonadditive predictors of workplace turnover. Journal of Management, 33(2), 141–160.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne