Klaster jako przykład budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw w regionie
Okładka tom 9
PDF

Słowa kluczowe

klaster
przewaga konkurencyjna
region

Jak cytować

StaniendaJ. (2006). Klaster jako przykład budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw w regionie . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 9(1), 201-215. https://doi.org/10.25944/znmwse.2006.01.201215

Abstrakt

Możliwością zdobycia przewagi konkurencyjnej dla przedsiębiorstw jest także tworzenie nowych sposobów organizacji i zarządzania nimi w regionie - poprzez tworzenie kompleksów przemysłowych, w postaci Klasterów. Pozwalają one przedsiębiorstwom osiągnąć dodatkowe korzyści w stosunku do firm działających w rozproszeniu, czyli osiągnąć pewną przewagę konkurencyjną. W rozważaniach posłużono się przykładem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2006.01.201215
PDF

Bibliografia

Barney J. B. 1991. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. "Journal of Management" 1991, vol. 17, no 1.
Brodzicki T., Szulka S. 2002. Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw. „Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 4.
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1998 - 2002. 2002. Warszawa: GUS.
Fahey L. 1989. Discoveringyour firm’s strongest competitive advantages. In: Fahey L. (ed.). The strategic planning management readel: Englewood Cliffs (N.J.): Prentice-Hall. ISBN 0138517592.
Famielec J. 1997. Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Kraków: Wyd. Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-87239-23-2.
Jackson J. E., Klich J., Poznańska K. 2000. Nowe przedsiębiorstwa w transformacji gospodarki polskiej "Gospodarka Narodowa" 2000, nr 5-6.
Kaleta A. 2000. Strategia konkurencji w przemyśle. Wrocław: Wyd. AE. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu. Monografie i Opracowania. ISSN 0239-8532.
Kiraly L., Przybylska K. 2005. Polityka tworzenia i rozwoju klastrów na Węgrzech. "Wspólnoty Europejskie" 2005, nr 10.
Mierosławska A. 2001. Wspieranie rozwoju regionalnego w Polsce. "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 9.
Porter M.E. 1996. Strategia konkurencji: metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-0893-6.
Porter M.E.. 1985. Competitive advantage: creating and sustaining superior performance. New York: The Free Press. ISBN 0029250900.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Dz.U. 2004, nr 220, poz. 2232.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie. Dz.U. 2001, nr 107, poz. 1171.
Stankiewicz M. J. 2002. Konkurencyjność przedsiębiorstwa: budowanie konkurencyjności w przedsiębiorstwie w warunkach globalizacji. Toruń: Dom Organizatora TNOiK. ISBN 83-7285-088-7.
Stoner J. A. F. 1982. Management. Englewood Cliffs (N.J.): Prentice-Hall. ISBN 0135496675.
Strużycki M. (red.). 1998. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem: praca zbiorowa. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. ISBN 83-86689-97-8.
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Dz.U. 1998, nr 96, poz. 603 z późn. zm.
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Dz.U. 2002, nr 141, poz. 1177.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 roku o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Dz.U. 2003, nr 159, poz. 1537.
Załącznik I do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dz.U. 2001, WE L 10.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne