Znaczenie społeczeństwa obywatelskiego w kształtowaniu rozwoju regionu
Okładka tom 23
PDF (English)

Słowa kluczowe

struktura regionu
społeczeństwo obywatelskie
determinanty rozwoju regionu

Jak cytować

StaniendaJ. (2013). Znaczenie społeczeństwa obywatelskiego w kształtowaniu rozwoju regionu. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 23(2), 205-215. https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.02.205215

Abstrakt

W artykule podjęto tematykę determinant rozwoju regionu, a w szczególności społeczeństwa obywatelskiego i jego znaczenia w regionie. Zaprezentowano nowe koncepcje regionu i jego rozwoju, które przesuwają punkt ciężkości z materialnych czynników na czynniki związane z kapitałem ludzkim oraz z instytucjonalnymi warunkami rozwoju. Celem artykułu jest przedstawienie regionu za pomocą nowatorskiego modelu struktury gospodarczo-społecznej przy wykorzystaniu trójkąta równobocznego, którego boki wyznaczają: gospodarka rynkowa, społeczeństwo obywatelskie i państwo demokratyczne. Umieszczenie wymienionych elementów struktury w trójkącie równobocznym świadczy o ich równorzędnej pozycji względem siebie oraz o godzeniu odmiennych racjonalności przypisywanych rynkowi (racjonalność alokacyjna), państwu (racjonalność dystrybucyjna) i społeczeństwu (racjonalność solidarności). Elementy te nie są bowiem od siebie oddzielone ze względu na różnice ontologiczne, lecz funkcjonalne. Zachodzi więc tak zwane zjawisko perychorezy, czyli wzajemnego przenikania się trzech podmiotów struktury gospodarczo-społecznej. Sformułowano następującą hipotezę: jakość (skuteczność) społeczeństwa obywatelskiego będącego elementem struktury regionu obok rynku i państwa ma istotny wpływ na rozwój regionu przez jego aktywność gospodarczą i społeczną.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.02.205215
PDF (English)

Bibliografia

Buczek S.B. Efektywność informacyjna rynków akcji – teoria a rzeczywistość. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2005. ISBN 83-7378-203-6.
Zobacz w Google Scholar

Gieorgica J.P., Gorzelak G. “Gmina, przedsiębiorczość, promocja”. Studia Regionalne i Lokalne, 1992, vol. 40, no. 7.
Zobacz w Google Scholar

Gorzelak G., Smętkowski M. Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej. Warszawa: Scholar, 2005. ISBN 83-7383-127-4.
Zobacz w Google Scholar

Grassl W. “Ekonomia obywatelska. Trynitarny klucz do odczytania ekonomii papieskiej”. Pressje, 2012, no. 29. ISSN 1644-7050.
Zobacz w Google Scholar

Grosse T. “Kapitał jak katalizator”. Nowa Gospodarka, 2002, October 7th.
Zobacz w Google Scholar

Kawala J. “Kodeks wyborczy narzędzie budowy społeczeństwa obywatelskiego w skali lokalnej”. Samorząd Terytorialny, 2012, no. 9.
Zobacz w Google Scholar

Kędzierski M. “Ekonomia trynitarna”. Pressje, 2012, no. 29. ISSN 1644-7050.
Zobacz w Google Scholar

Kietlińska K. Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim. Warszawa: Difin, 2010 ISBN 978-83-7641-251-1.
Zobacz w Google Scholar

Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, chapter 4: “Zasady nauki społecznej Kościoła – zasada dobra wspólnego”. Kielce: Papieska Rada Iustitia et Pax, 2005.
Zobacz w Google Scholar

Korenik S. Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych. Warszawa: CeDeWu, 2011. ISBN 978-83-60089-79-8.
Zobacz w Google Scholar

Kozak M., Pyszkowski A. Słownik rozwoju regionalnego. Warszawa: Wydawnictwo PARR, 2000. ISBN 83-87174-30-0.
Zobacz w Google Scholar

Leśniak J. Planowanie przestrzenne. Warszawa: PWN, 1985.
Zobacz w Google Scholar

Lozano A. “Czas na rozwój. Człowiek i biznes w społeczeństwie obywatelskim”. MBA CE, 2012, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Matysiak A. Źródła kapitału społecznego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. ISBN 83-7011-382-6.
Zobacz w Google Scholar

Nasiłowski M. System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Key Text, 2007. ISBN 978-83-87251-85-7.
Zobacz w Google Scholar

Niedziółka D. Regionalizacja rynków energii. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2011. ISBN 978-83-7378-688-2.
Zobacz w Google Scholar

Raszyński K. “Kapitał społeczny”. Opcja na Prawo, 2004, no. 10
Zobacz w Google Scholar

Sadowski T. “Ekonomia społeczna w Polsce – nowe perspektywy w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu”. Rynek Pracy, 2005, no. 3. ISSN 1641-3946.
Zobacz w Google Scholar

Sagan L. “Współczesne studia regionalne – teoria i metodologia, a także praktyka”. Studia Regionalne i Lokalne, 2004, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Sierocińska K. “Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar, typy”. Studia Ekonomiczne, 2011, vol. 68, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Wlaźlak K. Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010. ISBN 978-83-7601-965-9.
Zobacz w Google Scholar

Wosiek M. Kapitał intelektualny w rozwoju regionów Polski Wschodniej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012. ISBN 978-83-7338-808-6.
Zobacz w Google Scholar

Wódz J. “Rola więzi społecznych i kapitału społecznego w komunikacji politycznej i w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”. Polityka Społeczna, 2011, nos. 5–6.
Zobacz w Google Scholar

Zaleśkiewicz T. Psychologia inwestora giełdowego. Wprowadzenie do behawioralnych finansów. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. ISBN 83-89120-36-4.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne