Strategia koopetycji w klastrach
Okładka tom 20
PDF

Słowa kluczowe

klaster
kompetycja
współdziałanie
konkurencja

Jak cytować

StaniendaJ. (2012). Strategia koopetycji w klastrach. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 20(1), 181-192. https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.01.181192

Abstrakt

Koncepcje działalności gospodarczej przedsiębiorstw zmieniały się w ostatnich dekadach. Duży wpływ na taką sytuację miała postępująca globalizacja, rozwój nowoczesnych form komunikacji. Zmiany te pomogły w znacznym stopniu zrozumieć istotę konkurencyjności przedsiębiorstw i dostrzec, że koncepcja rozwoju oparta na klastrach jest istotna, ponieważ są one postrzegane jako jedna z form budowania konkurencyjności. W artykule zaprezentowano problematykę zespolenia się konkurencji i współpracy w jeden typ relacji i interakcji, który jest cechą charakterystyczną dla mezosystemów gospodarczych takich jak klastry. Wydaje się, że połączenie konkurencji i współpracy prowadzi do wyłonienia się nowego sposobu regulacji zachowań podmiotów gospodarczych – koopetycji.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.01.181192
PDF

Bibliografia

Benchmarking klastrów w Polsce - 2010, Wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010. ISBN 978-83-7633-089-1.
Zobacz w Google Scholar

Czakon W., Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji” 2005, nr 9, s. 10-13.
Zobacz w Google Scholar

Czakon W., Koopetycja - splot tworzenia i zawłaszczania wartości, „Przegląd Organizacji” 2009, nr 12, s. 11-14.
Zobacz w Google Scholar

Czakon W., Więzi międzyorganizacyjne jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W: J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa w Katowicach, Katowice 2006, s. 167-176. ISBN 83-85587-18-7.
Zobacz w Google Scholar

Jankowska B., Konkurencja czy kooperacja?, „Ekonomista” 2009, nr 1, s. 67-89.
Zobacz w Google Scholar

Jankowska B., Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2012. ISBN 978-83-7417-605-7.
Zobacz w Google Scholar

Kaleta A., Strategia konkurencji w przemyśle, Wyd. AE, Wrocław 2000. ISBN 83-7011-434-2.
Zobacz w Google Scholar

Mucha-Kuś K., Strategia koopetycji - innowacyjne połączenie konkurencji i współdziałania, „Przegląd Organizacji” 2010, nr 2, s. 9-12.
Zobacz w Google Scholar

Porter M.E., Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York 1985. ISBN 0029250900.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 roku w sprawie udzielania przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi, Dz.U. z 2006 r., nr 226, poz. 1651.
Zobacz w Google Scholar

Stonehouse G. [et al.], Globalizacja, strategia i zarządzanie, tłum. M. Albigowski, J.F. Dąbrowski, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2001. ISBN 83-88667-03-3.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne