Szanse rozwoju polskiej energetyki na tle zaostrzających się wymagań środowiskowych i ekonomicznych
Okładka tom 12
PDF

Słowa kluczowe

konkurencyjność przedsiębiorstwa
elektroenergetyka
elektrownie
standardy ekologiczne

Jak cytować

Stanienda J., & Żaba-NierodaR. (2009). Szanse rozwoju polskiej energetyki na tle zaostrzających się wymagań środowiskowych i ekonomicznych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 12(1), 225-244. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.01.225244

Abstrakt

Elektroenergetyka jest dziedziną, która wywiera znaczący wpływ na środowisko przyrodnicze. Oddziaływanie to można rozpatrywać w dwóch aspektach: zużywanie energetycznych surowców kopalnych i zanieczyszczanie środowiska naturalnego gazami, pyłami i innymi odpadami procesu spalania. Konieczność dostosowania się do zaostrzonych wymagań środowiskowych i ekonomicznych dla jednych elektrowni stanowi szanse a dla innych jest to poważne zagrożenie. Elektrownie muszą być konkurencyjne, aby umieć dostosowywać się do zmieniającego się otoczeniem. Konkurencyjność to osiągnięcie trwałej zdolności do wytwarzania energii odpowiadającej popytowi oraz umiejętność jej sprzedaży po cenie, co najmniej pokrywającej koszty wytwarzania, a zarazem zapewniającej zysk. Być konkurencyjnym oznacza sprzedawać energię z zyskiem zarówno w kraju, jak i za granicą, dążenie do realizacji swych interesów, próba przedstawienia korzystniejsze od innych oferty ceny, jakości lub innych cech wpływających na decyzje zawarcia transakcji.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.01.225244
PDF

Bibliografia

Adamczyk J. 2001. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. ISBN 83-7252-076-3.
Zobacz w Google Scholar

Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Wiszniewska M. 2002. Wpływ norm ekologicznych na poprawę konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w perspektywie europejskich systemów integracyjnych. W: Globalizacja gospodarki a ochrona środowiska. Pod red. A. Budnikowskiego i M. Cyglera. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. ISBN 83-7225-165-7.
Zobacz w Google Scholar

Biczyński W., Wrońska I. 2004. Katalog elektrowni i elektrociepłowni zawodowych: stan na 31.01.2004 r. Warszawa: Wydawnictwo ARE.
Zobacz w Google Scholar

Burzyńska D., Fila J. 2007. Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7251-755-5.
Zobacz w Google Scholar

Czop K. 2001. Otwartość na zmianę jako cecha nowoczesnej organizacji. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Drucker P.F. 1992. Innowacja i przedsiębiorczość: praktyka i zasada. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-0870-7.
Zobacz w Google Scholar

Famielec J. 2005a. Analiza porównawcza Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 z polityką ochrony środowiska. Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej.
Zobacz w Google Scholar

Famielec J. (red.). 2005b. System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie. ISBN 83-72522-64-2.
Zobacz w Google Scholar

Famielec J., Stepień M. 2005. Informacja ekologiczna w ujęciu finansowym. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7252-276-6.
Zobacz w Google Scholar

Fiedor B. (red.). 2000. Dostosowanie polskiego prawa i regulacji ekologicznych do rozwiązań Unii Europejskiej - Koszty i strategia. Warszawa-Białystok: Wydawnictwo Politechnika Białostocka. ISBN 83-85792-81-3.
Zobacz w Google Scholar

Fiedor B. i in. 2002. Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 83-7110-868-0.
Zobacz w Google Scholar

Folmer H., Gabel L., Opschoor H. 1996. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa: Wydawnictwo Krupski i S-ka. ISBN 83-86117-01-X.
Zobacz w Google Scholar

Gabrusewicz W. 1992. Rozwój przedsiębiorstw przemysłowych i jego ocena w gospodarce tynkowej. Zeszyty Naukowe seria 2: Monografie nr 120. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. ISSN 0860-3162.
Zobacz w Google Scholar

Gabryś H.L. 2005. Energetyka polska w 2005 r. [online] „Energetyka” 2005, nr 4. Dostępny w Internecie: http://www.ure.gov.pl
Zobacz w Google Scholar

Godziszewski B. 1999. Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa jako źródło przewag konkurencyjnych i podstawa stosowania instrumentów konkurowania. W: Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa. Pod red. M.J. Stankiewicza. Toruń: TNOiK. ISBN 83-87673-50-1.
Zobacz w Google Scholar

Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2004, 2005, 2006. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa: GUS. ISSN 1506-7947.
Zobacz w Google Scholar

Górka K. 2000. Skutki integracji z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska. W: Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska - problemy, korzyści, zagrożenia. Pod red. M. Burchard-Dziubińskiej. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka. ISBN 83-88529-10-2.
Zobacz w Google Scholar

Górka K., Poskrobko B., Radecki W. 2001. Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1352-2.
Zobacz w Google Scholar

Graczyk A. 2005. Ekologiczne koszty zewnętrzne, identyfikacja, szacowanie, internalizacja. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko. ISBN 83-88771-51-5.
Zobacz w Google Scholar

Kamiński J. 2006. Wpływ liberalizacji rynku energii elektrycznej na górnictwo węgla kamiennego. Kraków: Wydawnictwo PAN. ISBN 83-89174-19-7.
Zobacz w Google Scholar

Komunikat Komisji do Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego - Europejska Polityka Energetyczna [online]. Dostępny w Internecie: http://www.cire.pl/UE/dokumen-ty/com2007_0001 pl0l .pdf
Zobacz w Google Scholar

Kożuch M., Rosiek K. 2005. Ekonomika przemysłu: wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. ISBN 83-7252-268-5.
Zobacz w Google Scholar

Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M. 1993. Energetyka a ochrona środowiska. Warszawa: Wyd. Naukowo-Techniczne. ISBN 83-204-1585-3.
Zobacz w Google Scholar

Laskowska A. 2001. Konkurowanie czasem - strategiczna broń przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-114-4.
Zobacz w Google Scholar

Lynch R. 1997. Corporate Strategy. London: Pitman Publishing. ISBN 0273607537.
Zobacz w Google Scholar

Malachowski K. (red.). 2007. Gospodarka a środowisko i ekologia. Warszawa: CeDeWu. ISBN 978-83-60089-39-2.
Zobacz w Google Scholar

Mikołajczyk B. (red.). 2006. Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-682-0.
Zobacz w Google Scholar

Ochrona Środowiska 2005. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa: GUS. ISSN 0867-3217.
Zobacz w Google Scholar

Piechał P. 2004. Restrukturyzacja i prywatyzacja sektora energetyki w Polsce „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Pierścionek Z. 2003. Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14085-2.
Zobacz w Google Scholar

Pindór T. (red.). 2005. Proces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko. ISBN 83-88771-64-7.
Zobacz w Google Scholar

Porter M. E. 1985. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press.
Zobacz w Google Scholar

Porter M.E. 1999. Strategia konkurencji: metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1189-9.
Zobacz w Google Scholar

Porter M.E. 2006. Przewaga konkurencyjna, osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników. Gliwice: Wydawnictwo Helion. ISBN 83-246-0155-4.
Zobacz w Google Scholar

Poskrobko B. (red.). 2003. Zarządzanie środowiskiem - teraźniejszość i przyszłość. Rozprawy Naukowe nr 106. Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej. ISSN 0867-096X.
Zobacz w Google Scholar

Prahalad C.K., Hamel G. 1990. The Core Competence of the Corporation. „Harvard Business Review” May-June.
Zobacz w Google Scholar

Program dla elektroenergetyki. 2006. Warszawa, Ministerstwo Gospodarki.
Zobacz w Google Scholar

Stanienda J. 2006. Determinanty rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie. Tarnów: Wydawnictwo MWSE. ISBN 83-89879-05-0.
Zobacz w Google Scholar

Wróbel J. 2004. Zyskają mieszkańcy i środowisko. „Gazeta Prawna” nr 195.
Zobacz w Google Scholar

Wróbel J. 2005. Elektrownie sprywatyzować i połączyć. „Gazeta Prawna” nr 188.
Zobacz w Google Scholar

Wrzosek W. 1999. Przewaga konkurencyjna. „Marketing i Rynek” nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Zanieczyszczenie atmosfery [1997]. Źródła oraz metodyka szacowania wielkości emisji zanieczyszczeń, Warszawa: Centrum Informacji Energetyki. Zakład Energometrii.
Zobacz w Google Scholar

Zielona Księga. 2000. Dokument Unii Europejskiej z 29.11.2000.
Zobacz w Google Scholar

Żylicz T. 2004. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1521-5.
Zobacz w Google Scholar

Decyzja Komisji z dnia 29 stycznia 2004 r. określająca wytyczne dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazu cieplarnianego w myśl dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Dz.U. WE L 59 z 29.01.2004.
Zobacz w Google Scholar

Decyzja nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. dotycząca mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych Wspólnoty i wykonania Protokołu z Kioto. Dz.U. WE L 49 z 19.02.2004.
Zobacz w Google Scholar

Directive 2003/55/EC of the European Parliament and the Council of 26 June 2003 conceding common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 96/ 92/EC,
Zobacz w Google Scholar

Directive 2004/8/EC of the European Parlament and of the Council of 11 February 2004 on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market and amending Directive 92/42/EEC.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa 2001/80/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania. Dz.U. WE L 309 z 27.11.2001.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa 2003/87/WE z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej Dyrektywę 96/61/WE. Dz.U. WE L 275 z 25.10.2003.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa 96/92/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 19 grudnia 1996 r. w sprawie jednolitych zasad rynku energii elektrycznej.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Rady 76/464/EWG z 4 maja 1976 r. w sprawie zanieczyszczeń spowodowanych przez niektóre niebezpieczne substancje odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty. Dz.U. L 129, 18.5.1976, s. 23.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Rady 84/360/EWG z 28 czerwca 1984 r. w sprawie zwalczania zanieczyszczeń powietrza pochodzących z zakładów przemysłowych (Dz.U. L 188, 16.7.1984).
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Rady 96/6l/EWG z 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. Dz.U. L 257, 10.10.1996.
Zobacz w Google Scholar

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia raportu zawierającego analizę realizacji celów ilościowych i osiągniętych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii, M. P. z 9 maja 2006 r.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z 7.10.1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa [1997] Prawo energetyczne z 10.04.1997 r. Dz.U. z 2003 r., nr 153.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa [2006] z dnia 24 lutego 2006 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U. z 2006 r., nr 50, poz. 360, z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne