Budowanie relacji nauki z biznesem jako determinanta modelu innowacyjnej uczelni
Okładka tom 20
PDF

Słowa kluczowe

współpraca
model biznesu
alians
edukacja
innowacyjność
przedsiębiorczość

Jak cytować

MikosA. (2012). Budowanie relacji nauki z biznesem jako determinanta modelu innowacyjnej uczelni. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 20(1), 113-124. https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.01.113124

Abstrakt

Artykuł poświęcono zagadnieniu budowy relacji i współpracy między podmiotami z obszarów, które na dzień dzisiejszy częściej funkcjonują obok siebie zamiast w symbiozie, a mianowicie podmiotami gospodarczymi i naukowymi. Podkreślono wagę zjawiska, jakim jest nawiązywanie kooperacji, które przyjmuje miano aliansu innowacyjnego. W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele teorii o celowości wspólnego działania tych dwóch grup, a praktyka pokazuje jego pozytywne przykłady. Znani specjaliści i badacze tematu wysuwają propozycje przeobrażenia dotychczasowego modelu funkcjonowania jednostki w model otwarty, innowacyjny, który opiera się na współpracy i wykorzystaniu wspólnych zasobów. W tego typu aliansach znaczenia nabiera wniesiona dodatkowa wartość intelektualna lub taka, która jest budowana w wyniku nawiązania współpracy. W Polsce obserwuje się dynamiczne zmiany, jakie zachodzą zarówno w sferze gospodarki, jak i w szkolnictwie wyższym. Warunki, jakie stwarza era gospodarki opartej na wiedzy, stymulują rozwój powiązań sieciowych i przepływu wiedzy między różnorodnymi organizacjami. Wszystkie działania podejmuje się, by stworzyć przyjazne, tzw. proinnowacyjne otoczenie dla funkcjonowania organizacji, co w dłuższej perspektywie może zaowocować zmniejszeniem dystansu, jaki dzieli nasz kraj od czołówki państw wysokorozwiniętych. Praktyka wskazuje na coraz liczniejsze inicjatywy kooperacji podmiotów naukowych i przedsiębiorstw, jednak nie zawsze kończą się one sukcesem (tzw. chybione partnerstwo). Ich współpraca wystawiona jest na oddziaływanie licznych czynników, które pełnią rolę demotywującą. W artykule przedstawiono bariery współpracy, które wynikają zarówno z uwarunkowań rynku, jak i wewnętrznych determinant zależnych od danego podmiotu.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.01.113124
PDF

Bibliografia

Białoń L. (red.), Zarządzanie działalnością innowacyjną, Wyd. Placet, Warszawa 2010. ISBN 978-83-7488-153-1.
Zobacz w Google Scholar

Boguszewski P, Globalny indeks konkurencyjności 2011-2012, NBP, Warszawa 2011 [online, dostęp 14.01.2012]. Dostępny w Internecie: http://bioinfo.pl/pub/parp/20110907%20NBP.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Drozdowski R., Zakrzewska A., Puchalska K., Morchat M., Mroczkowska D., Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki, Wyd. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010. ISBN 978-83-931515-0-9.
Zobacz w Google Scholar

Ernst & Young Business Advisory, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce, 2009 [online, dostęp 5.03.2011]. Dostępny w Internecie: http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/fundusze_europejskie/PO_KL/Projekty_systemowe/20100727_Diagnoza_stanu_SW.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Forsal.pl, JB, TL, Najbardziej innowacyjne gospodarki świata - ranking państw z największą liczbą patentów, 2011 [online, dostęp 14.01.2012]. Dostępny w Internecie: http://forsal.pl/artykuly/507008,najbardziej_innowacyjne_gospodarki_swiata_ranking_panstw_z_najwieksza_liczba_patentow.html.
Zobacz w Google Scholar

Innowacyjność 2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010. ISBN 978-83-7633-025-9 [online, dostęp 26.01.2012]. Dostępny w Internecie: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/380/10838.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł L., Entrepreneur’s Business Models, „The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection” 2010, iss. 2(16).
Zobacz w Google Scholar

Lewiatan, Ponad 55 proc. firm inwestuje w innowacje, 2011 [online, dostęp 26.01.2012]. Dostępny w Internecie: http://pkpplewiatan.pl/opinie/gospodarka/2/ponad_55_proc_firm_inwestuje_w_in-nowacje.
Zobacz w Google Scholar

Materiały konferencyjne „Nauka i biznes - co nas łączy” z konferencji MARR, podsumowującej realizację projektu „Wiedza i Praktyka - klucz do sukcesu w biznesie”, 6.12.2011, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Matusiak K.B. Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010. ISBN 978-83-7378-514-4.
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Reforma szkolnictwa wyższego, 2011 [online, dostęp 26.01.2012]. Dostępny w Internecie: http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/szkolnictwo/Reforma/20110628_MNISW_broszura_200x200.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Onet.Biznes.pl, WAT: jak zarobić miliony na wynalazkach [online, dostęp 2.01.2012]. Dostępny w Internecie: http://biznes.onet.pl/,0,4987422.
Zobacz w Google Scholar

Pomykalski A., Model otwartej innowacji a zarządzanie sieciowe organizacją. W: J. Rybicki, T. Dryl (red. nauk.), Strategie sukcesu organizacji, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009. ISBN 978-83-255-0237-9.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne