Znaczenie uczelni wyższej w procesie kształtowania postaw innowacyjnych
Okładka tom 17
PDF (English)

Słowa kluczowe

przedsiębiorczy uniwersytet
innowacyjność
postawa innowacyjna

Jak cytować

MikosA. (2011). Znaczenie uczelni wyższej w procesie kształtowania postaw innowacyjnych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 17(1), 147-160. https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.147160

Abstrakt

W artykule autorka definiuje pojęcia innowacji, innowacyjności i postaw innowacyjnych. Tekst opiera się na trzech podstawowych tezach. Po pierwsze, z uwagi na to, że zdolność do tworzenia innowacji jest kwestią zyskującą coraz bardziej na znaczeniu, w procesie zarządzania przedsiębiorstwem urasta ona do rangi funkcji. Postawa innowacyjna jest źródłem innowacji, niemniej jednak warunek konieczny to poddana odpowiedniej obróbce wiedza. Gwarancją sukcesu w działalności gospodarczej oraz w tworzeniu potencjału innowacyjnego jest postrzeganie podmiotu przez pryzmat jego pracowników, a ci z kolei oceniani są pod względem nabytych umiejętności i wrodzonych predyspozycji. Każda jednostka jest zdolna do bycia innowacyjną, należy jedynie podjąć odpowiednie działania stymulujące kreatywność, twórcze myślenie. Tę rolę z powodzeniem może pełnić uczelnia wyższa, a przedsiębiorstwo kontynuowałoby rozpoczęty proces kształtowania i doskonalenia postaw innowacyjnych. Dodatkowo artykuł przedstawia trendy zmian, jakie zachodzą w szkolnictwie wyższym i rolę, jaką odgrywają uniwersytety w gospodarce opartej na wiedzy. W przedsiębiorczym uniwersytecie możemy zdobywać wiedzę i uczyć się, jak być innowacyjnym. Kształtowana jest kreatywność i innowacyjność studenta, który kończąc studia, staje się potencjalnym pracodawcą lub pracownikiem. Ponadto została zaprezentowana istota kształtowania wyżej wymienionych cech i przyjmowania takich postaw, ponieważ może się to przyczynić do bycia innowacyjnym przez organizację, a tym samym do osiągnięcia przez nią trwałej przewagi konkurencyjnej i dalszego dynamicznego rozwoju. Powiązanie nauki z biznesem jest również jedną z możliwości propagowania zachowań proinnowacyjnych w gospodarce. Wyeksponowanie roli uczelni stanowi szansę na przeprowadzenie zmian jednocześnie w edukacji i w biznesie. Na zakończenie autorka przedstawia wnioski, jakie płyną z prezentowanego problemu.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.147160
PDF (English)

Bibliografia

Białoń L. (red.), Zarządzanie działalnością innowacyjną, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2010. ISBN 978-83-7488-153-1.
Zobacz w Google Scholar

Cichocki T., Kołodziejski M., Zakładanie i funkcjonowanie spółek odpryskowych (typu spin-off i spin-out). W: M. Besler (red.), Własność intelektualna i komercjalizacja wiedzy na uczelni, Instytut Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów 2009. ISBN 978-83-60583-43-2.
Zobacz w Google Scholar

Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce, [online], Ernst & Young Business Advisory, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2009. Dostępny w Internecie: http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/fundusze_europejskie/PO_KL/Projekty_systemowe/20100727_Diagnoza_stanu_SW.pdf (dostęp: 5.03.2011).
Zobacz w Google Scholar

Drozdowski R. i in., Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki, Wydawnictwo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010. ISBN 978-83-931515-0-9.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł L., System innowacyjności współczesnych przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2009, nr 1 (12).
Zobacz w Google Scholar

Kurtyka M., Roth G., Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009. ISBN 978-83-60089-80-4.
Zobacz w Google Scholar

Matusiak K., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2010. ISBN 978-83-7378-514-4.
Zobacz w Google Scholar

Mączyńska E. (red.), Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa?, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2010. ISBN 978-83-7378-487-1.
Zobacz w Google Scholar

Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Publikacja OECD i Eurostatu, Wyd. 3, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa 2008. ISBN 978-83-61100-13-3.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009. ISBN 978-83-255-0237-9.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne