Wpływ kooperacji w ramach aliansów wiedzy na zdolność innowacyjną przedsiębiorstwa
Okładka tom 24
PDF

Słowa kluczowe

Innowacje
zdolność innowacyjna przedsiębiorstwa
kooperacja przedsiębiorstw
alianse wiedzy

Jak cytować

MikosA., KoziołW., & BełzowskiP. (2014). Wpływ kooperacji w ramach aliansów wiedzy na zdolność innowacyjną przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 24(1), 137-147. https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.01.137147

Abstrakt

Przyszłością rozwoju gospodarki, jej nowoczesności i innowacyjności są kooperacje przedsiębiorstw. Stopień nasilenia tej współpracy jest uzależniony od otoczenia, działającej konkurencji i potrzeb danego kooperanta. Każde przedsiębiorstwo, które funkcjonuje w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, aby się rozwijało i umacniało swoją pozycję na rynku, musi być innowacyjne (czyli musi posiadać i budować odpowiedni potencjał, wykorzystywany do tworzenia innowacji), a jest to możliwe między innymi dzięki pozyskiwaniu wiedzy z zewnętrznych źródeł, w ramach tzw. aliansów wiedzy. Praktyka wskazuje na coraz liczniejsze inicjatywy kooperacji przedsiębiorstw z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wspólnego uczenia się. Alians pomaga w wymianie doświadczenia i wiedzy między współpracującymi organizacjami. W pierwszej części artykułu przedstawiono zarys teoretycznego ujęcia takich aliansów, druga część natomiast zawiera wyniki badań, które ukazują wykorzystanie tej formy pozyskiwania wiedzy przez przedsiębiorstwa z regionu Tarnowa i Małopolski. Celem artykułu jest zaprezentowanie nowoczesnej formy pozyskiwania wiedzy z zewnątrz. Podjęto również próbę zdefiniowania determinant współpracy na płaszczyźnie kooperacji z zewnętrznymi instytucjami i oceny ich skuteczności jako przesłanki wzmocnienia zdolności rozwojowej przedsiębiorstwa. Dodatkowej ocenie poddano poziom kooperacji przedsiębiorstw w aliansie wiedzy.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.01.137147
PDF

Bibliografia

Altkorn, J. (2002). Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. ISBN 83-7252-119-0.
Zobacz w Google Scholar

Aluchna, M. (2006). Formułowanie strategii „blue ocean” [online, dostęp: 2014-02-24]. Dostępny w Internecie: http://www.e-ureka.net/wp-content/uploads/2010/08/Formulowanie_strategii_blue_ocean.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Danik, L., Żukowska, J. (2011). Czynniki wpływające na sukces kooperacji polskich przedsiębiorstw w innowacjach (w przekroju branżowym). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Problemy regionalizmu i globalizacji, 221, 123‒136.
Zobacz w Google Scholar

Firszt, D. (2012). Uwarunkowania dyfuzji innowacji w polskiej gospodarce. Warszawa: CeDeWu. ISBN 978-83-7556-515-7.
Zobacz w Google Scholar

Markiewicz, J. (2007). Wpływ instytucji wsparcia na rozwój kooperencji i innowacyjności przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 453 [online, dostęp: 2014-02-24]. Dostępny w Internecie: http://www.wzieu.pl/zn/453/summ/14_markiewicz.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Pomykalski, A. (2011). Model otwartej innowacji a zarządzanie sieciowe organizacją. W: J. Rybicki, T. Drul (red.). Strategie sukcesu organizacji (s. 139‒148). Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu.
Zobacz w Google Scholar

Sikorski, Cz. (1999). Zachowania ludzi w organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12915-8.
Zobacz w Google Scholar

Wawryszuk-Misztal, A. (2007). Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach. Lublin: Wydawnictwo UMCS. ISBN 978-83-227-2742-3.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewska, J. (2010). Procesy transferu technologii w bankach komercyjnych w Polsce. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. ISBN 978-83-7241-772-5.
Zobacz w Google Scholar

Wojtowicz, A., Kozioł, L. (2012). Koncepcja aliansów wiedzy w procesie innowacji. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1, 211‒223.
Zobacz w Google Scholar

Żołnierski, A. (2005). Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. ISBN 83-60009-07-4.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne