Dylematy kooperacji małych i średnich przedsiębiorstw
Okładka tom 25
PDF (English)

Słowa kluczowe

innowacje
zdolność innowacyjna
współpraca przedsiębiorstw
małe i średnie przedsiębiorstwa

Jak cytować

MikosA., & PyrekR. (2014). Dylematy kooperacji małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 25(2), 135-144. https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.02.135144

Abstrakt

Kooperacja przedsiębiorstw warunkuje rozwój współczesnej gospodarki i tworzenie innowacji; specjaliści uznają nawet jej wyższość nad konkurencją. Stopień nasilenia współpracy uzależniony jest od otoczenia, działającej konkurencji i potrzeb danego kooperanta. Każde przedsiębiorstwo, które funkcjonuje w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, aby się rozwijało i umacniało swoją pozycję na rynku, musi być innowacyjne, a jest to możliwe między innymi dzięki pozyskiwaniu wiedzy z zewnętrznych źródeł. Pochodną współpracy opartej na procesie wzajemnego uczenia się jest stworzona w tym układzie wartość innowacji. Praktyka wskazuje na coraz liczniejsze inicjatywy kooperacji podmiotów zewnętrznych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, pomimo tego ich współpraca wystawiona jest na oddziaływanie licznych barier, które wynikają zarówno z uwarunkowań rynku, jak i z wewnętrznych determinant zależnych od danego podmiotu. W pierwszej części artykułu przedstawiono w zarysie teoretyczny aspekt kooperacji jako innowacyjne źródło wiedzy. Drugą część rozważań poświęcono prezentacji wyników badań, które ukazują uwarunkowania kooperacji małych i średnich przedsiębiorstw z regionu Tarnowa i Małopolski. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie nowoczesnej formy pozyskiwania wiedzy z zewnątrz. Podjęto próbę rozpoznania determinant i oceny poziomu kooperacji małych i średnich przedsiębiorstw jako przesłanki wzmocnienia ich zdolności rozwojowej.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.02.135144
PDF (English)

Bibliografia

Bal-Woźniak, T. (2007). Innowacyjność fundamentalnym warunkiem przedsiębiorczości powszechnie opartej na wiedzy. Porównania międzynarodowe. In: M. G. Woźniak (ed.). Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy (p. 99–113). Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski. ISBN 978-83-7338-318-0.
Zobacz w Google Scholar

Czakon, W. (2011). Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu. Przegląd Organizacji, 3, 3–6.
Zobacz w Google Scholar

Danias, K., Kavoura, A. (2013). The role of social media as a tool of a company’s innovative communication activities. The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection, 23 (2), 75–83.
Zobacz w Google Scholar

Danik, L., Żukowska, J. (2011). Czynniki wpływające na sukces kooperacji polskich przedsiębiorstw w innowacjach (w przekroju branżowym). Prace naukowe UE. Problemy regionalizmu i globalizacji, 221, 123‒136.
Zobacz w Google Scholar

Gancarczyk, M. (2012). Koncepcja sieci z perspektywy teorii kosztów transakcyjnych. Współczesne Zarządzanie, 3, 61–69.
Zobacz w Google Scholar

Kavoura, A. (2013). Branding the identity of the Greek State. Tourism Culture and Communication, 12 (2–3).
Zobacz w Google Scholar

Markiewicz, J. (2007). Wpływ instytucji wsparcia na rozwój kooperencji i innowacyjności przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim [online, accessed: 2014-02-24]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 453. Ekonomiczne problemy usług, 8. Retrieved from: http://www.wzieu.pl/zn/453/summ/14_markiewicz.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Matusiak, K. (2010). Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza. ISBN 978-83-7378-514-4.
Zobacz w Google Scholar

Moczała, A. (2005). System wspomagania kooperacji. Bielsko-Biała: Wydawnictwo ATH. ISBN 83-89086-08-5.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne