Wielowymiarowe funkcjonowanie systemu innowacji - zarys koncepcji
Okładka tom 21
PDF

Słowa kluczowe

system innowacji
globalny system innowacji
ponadnarodowy system innowacji
narodowy system innowacji
regionalny system innowacji
swoboda gospodarcza

Jak cytować

WojtowiczA., & MikosA. (2012). Wielowymiarowe funkcjonowanie systemu innowacji - zarys koncepcji. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 21(2), 157-179. https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.02.157179

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie architektury systemu innowacji i umiejscowienia w nim przedsiębiorstw poprzez ukazanie jego specyfiki na czterech poziomach: globalnym, ponadnarodowym, narodowym i regionalnym. Ze względu na ograniczone ramy opracowania zasygnalizowano jedynie koncepcję funkcjonowania systemu w czterowymiarowym kontekście, nie dokonano natomiast analizy poszczególnych elementów składowych i relacji między nimi. Koncepcja systemu innowacji opiera się na założeniu, że źródeł innowacji w gospodarce należy poszukiwać w sieciach zależności między przedsiębiorstwami, sektorem publicznym, uczelniami wyższymi i innymi instytucjami wspierającymi. Każdy z tych podmiotów może mieć istotny wpływ na stymulowanie rozwoju innowacji. Opracowany system innowacji będzie bardziej efektywny, jeśli jego konstrukcja zostanie oparta nie na instytucjach (rozumianych jako organizacje sensu stricto), lecz na relacjach, mechanizmach, sposobach i zasadach wspólnych działań. W wymiarze globalnym systemu innowacji czynnikiem stymulującym innowacyjność jest swoboda gospodarcza, która pobudza konkurencyjność i sprzyja wysokiej produktywności. Ponadnarodowy system innowacji tworzy ramy dla funkcjonowania systemów narodowych i regionalnych, formułując standardy, którymi powinny się kierować władze państwowe i regionalne przy planowaniu i implementacji strategii innowacji gospodarki narodowej i regionalnej. Duża odmienność czynników, takich jak: historyczne doświadczenia, uwarunkowania geograficzne, polityczne, system wartości, system kulturowy czy poziom skumulowanej w społeczeństwie wiedzy i umiejętności danego kraju lub regionu, będzie determinować dla każdego państwa (regionu) indywidualny styl prowadzenia polityki proinnowacyjnej, tym samym każde z nich będzie charakteryzowało się właściwym dla siebie narodowym i regionalnym systemem innowacji. Formułując rekomendacje dla tworzenia i funkcjonowania systemu innowacji (niezależnie od wymiaru terytorialnego), należy kierować się koncepcją Marshalla, uwzględniającą pięć przesłanek innowacji.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.02.157179
PDF

Bibliografia

Index of Economic Freedom - Coutry Rankings [online, dostęp 20.09.2012]. Dostępny w Internecie: http://www.heritage.org/index/ranking.
Zobacz w Google Scholar

Białoń L. (red.), Zarządzanie działalnością innowacyjną, Placet, Warszawa 2010. ISBN 978-83-7488-153-1.
Zobacz w Google Scholar

Eurostat [online, dostęp 21.09.2012]. Dostępny w Internecie: http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
Zobacz w Google Scholar

Freeman Ch., Networks of Innovators: A Synthesis of Research Issues, "Research Policy" 1991, vol. 20, iss. 5.
Zobacz w Google Scholar

Globalizacja od A do Z [online, dostęp 20.09.2012], Narodowy Bank Polski, Warszawa 2004. Dostępny w Internecie: http://www.nbp.pl/publikacje/globalizacja/globalizacja.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010 [online, dostęp 23.09.2012], GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2012. Dostępny w Internecie: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_dzialanosc_innowacyjna_2008-2010.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Golińska-Pieszyńska M., Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2009. ISBN 978-83-7383-348-7.
Zobacz w Google Scholar

Gomułka S., Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Hall C.M., Williams A.M., Tourism and Innovation, Routledge, London 2008. ISBN 978-0415-41404-3.
Zobacz w Google Scholar

Jastrzębska W., Pobudzanie aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w teorii regionalnych systemów innowacji i polityce innowacyjnej Unii Europejskiej [online, dostęp 15.09.2012]. W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, z. 7, Rzeszów 2005, s. 189-200. Dostępny w Internecie: http://www.univ.rzeszow.pl/pliki/Zeszyt7/17_Jastrzebska.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Klincewicz K., Polska innowacyjność. Analiza bibliometryczna, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008. ISBN 978-83-61276-09-8.
Zobacz w Google Scholar

Matusiak K, Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010. ISBN 978-83-7378-514-4.
Zobacz w Google Scholar

Nauka i technika w Polsce w 2009 roku, Główny Urząd Statystyczny, Informacje i opracowania statystyczne 2011 [online, dostęp 23.09.2012]. Dostępny w Internecie: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_nauka_i_technika_2009.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Richert-Kaźmierska A., Współdziałanie na rzecz rozwoju regionalnego - regionalne systemy innowacji. W: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2006, nr 437.
Zobacz w Google Scholar

Staszczak D.E., Globalizacja: zbiorowa hegemonia mocarstw i korporacji transnarodowych a globalny marketing, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007. ISBN 987-83-7441-463-0.
Zobacz w Google Scholar

Szajt M., Narodowy System Innowacji w Polsce na tle innych działających w Europie [online, dostęp 15.09.2012]. Dostępny w Internecie: http://www.instytut.info/Vkonf/site/35.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Wojnicka E., System innowacyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004. ISBN 83-89443-38-4.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne