Usługi nieruchomościowe w gospodarce krajów Unii Europejskiej
Okładka tom 20
PDF

Słowa kluczowe

zasób nieruchomości
przepływy międzygałęziowe
budownictwo
usługi nieruchomościowe
mieszkalnictwo

Jak cytować

Kałkowski L. (2012). Usługi nieruchomościowe w gospodarce krajów Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 20(1), 63-72. https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.01.6372

Abstrakt

Działalność związana z obsługą światowego zasobu nieruchomości stanowi znaczący dział gospodarki narodowej każdego kraju. Jest ona rejestrowana jako oddzielny wiersz i kolumna w narodowych tablicach przepływów międzygałęziowych. Dzięki Eurostatowi mamy wgląd w anglojęzyczne tablice 26 państw należących do Unii Europejskiej z lat 1995-2007. Analiza tablic przepływów międzygałęziowych 26 krajów UE pozwoliła pogłębić i ugruntować naszą wiedzę o pozycji ekonomicznej działu real estate w gospodarce badanych państw. Pomimo pewnych usterek i luk badanego materiału otrzymano obraz w miarę wiarygodny, pogłębiony i aktualny. Dział real estate jawi się w badanym materiale statystycznym jako znaczący, reprezentujący 5,7% udziału w łącznej wartości produkcji globalnej krajów UE, ustabilizowany w czasie. Kooperuje on ze wszystkimi pozostałymi działami tablicy narodowej. Obsługa nieruchomości systematycznie towarzyszy działowi „budownictwo”, z którym razem stanowi 1/8 produkcji globalnej każdego kraju. Głównym odbiorcą usług nieruchomościowych jest mieszkalnictwo, częściowo także obiekty niemieszkalne. Wskaźnik (umowny) na jedno sta­tystyczne mieszkanie w skali miesięcznej odpowiada aktualnej rzeczywistości i wynosił w 2007 roku (ostatni rok badań) od 105 do 318 euro na osobę. Gospodarka Polski - przy gorszych parametrach kwestii mieszkaniowej - wydatkowała na obsługę całego swojego zasobu nieruchomości kwotę około 260 zł (65 euro) miesięcznie na obywatela, przy podobnej do pozostałych krajów dynamice nakładów.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.01.6372
PDF

Bibliografia

Eurostat. 2011. Międzynarodowe tablice przepływów międzygałęziowych 26 państw należących do Unii Europejskiej z lat 1995-2007
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne