System innowacyjności współczesnych przedsiębiorstw
Okładka tom 12
PDF

Słowa kluczowe

innowacyjność
przedsiębiorczość
zarządzanie przedsiębiorstwem
zarządzanie innowacyjne

Jak cytować

KoziołL. (2009). System innowacyjności współczesnych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 12(1), 61-75. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.01.6175

Abstrakt

W artykule przedstawiono istotę i znaczenie innowacji dla rozwoju przedsiębiorstwa. Scharakteryzowano źródła i przesłanki innowacyjności w organizacji W przeprowadzonych badaniach przyjęto tezę, zgodnie z którą jednym ze sposobów transpozycji tradycyjnego systemu zarządzania na nowoczesny, uwzględniający gospodarkę opartą na wiedzy (GOW) jest przyjęcie odpowiedniego modelu systemu zarządzania wiedzą i informacjami. Przyjęto również stwierdzenie, że podstawą, „sercem” innowacji jest wiedza. Przyjmując za punkt wyjścia ogólny, wieloaspektowy model zarządzania organizacją zaproponowano model systemu zarządzania wiedzą i informacjami, który w swym zakresie ujmowałby wybrane podsystemy. W wyniku przeprowadzonych badań empirycznych określono głównie determinanty podsystemu innowacyjności. Stanowiły one podstawę do wskazania kierunków zmian organizacyjnych dynamizujących innowacyjność przedsiębiorstw w kontekście gospodarki opartej na wiedzy.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.01.6175
PDF

Bibliografia

Baruk J. 2004. Innowacja jako instrument zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. W: Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 pod red. A. Stabryły. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. ISBN 83-7252-232-4.
Zobacz w Google Scholar

Chang Y.-H., Chen M.-H. 2004. Comparing approaches to systems of innovation: the knowledge perspective. „Technology in Society” vol. 26, iss. 1, p. 17–37.
Zobacz w Google Scholar

Hall C.M., Williams A.M. 2008. Tourism and innovation, London–New York: Routledge Taylor & Francis Group.
Zobacz w Google Scholar

Innowacje i Wiedza. 2006. Biuletyn Informacyjny [3/2006]. Ostrów Wielkopolski: Centrum Innowacji i Wiedzy Innowacyjnej Południowej Wielkopolski w Ostrowie Wielkopolskim.
Zobacz w Google Scholar

Kisielnicki J., Sroka H. 1999. Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Placet. ISBN 83-85428-44-5.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł L. 2008. Wybrane aspekty wielowymiarowego ujęcia systemu zarządzania wiedzą i informacjami w przedsiębiorstwie. W: E. Skrzypek (red.). Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa. T. 2. Lublin: Wydawnictwo UMCS w Lublinie. ISBN 978-83-924547-31.
Zobacz w Google Scholar

Nonaka I., Takeuchi H. 2000. Kreowanie wiedzy w organizacji: jak spółki dynamizują procesy innowacyjne. Warszawa: Poltext. ISBN 83-86890-99-1.
Zobacz w Google Scholar

Pomykalski A. 2001. Innowacje. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. ISBN 83-7283-019-3.
Zobacz w Google Scholar

PN-EN ISO 9000. 2006. W: Systemy zarządzania jakością – podstawy i terminologia. ISBN 83-251-0771-5.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A. 2008. Zarządzanie wiedzą jako dziedzina. W: Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji. Pod red. E. Jędrych, A. Pietras, A. Stankiewicz-Mróz. Łódź: Wydawnictwo Media Press. ISBN 978-83-61215-06-6.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A. (red.). 2009. Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-255-0237-9.
Zobacz w Google Scholar

Stoner J., Freeman R., Gilbert G. 1998. Kierowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 83-208-1094-9.
Zobacz w Google Scholar

Szmit M. 2003. Informatyka w zarządzaniu. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-379-1.
Zobacz w Google Scholar

Tabaszewska E. 2002. Nowe spojrzenie na zarządzanie informacją. „Problemy Jakości” nr 5, s. 16–20.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne