Koncepcja aliansów wiedzy w procesie innowacji
Okładka tom 20
PDF

Słowa kluczowe

alianse wiedzy
innowacje otwarte
proces innowacji
wiedza
proces uczenia się
wyniki badań

Jak cytować

WojtowiczA., & KoziołL. (2012). Koncepcja aliansów wiedzy w procesie innowacji. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 20(1), 211-223. https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.01.211223

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie specyficznej formy pozyskiwania wiedzy z zewnątrz przez przedsiębiorstwo w procesie innowacji poprzez tworzenie tzw. aliansów wiedzy. W artykule przedstawiono zarys teoretycznego ujęcia aliansów wiedzy oraz wyniki badań ukazujące wykorzystanie tej formy pozyskiwania wiedzy i efekty, jakie w wyniku jej stosowania osiągnęły przedsiębiorstwa z regionu Tarnowa i Małopolski. Należy podkreślić, że nieliczne przedsiębiorstwa są zdolne do tworzenia innowacji bez udziału podmiotów zewnętrznych (sektor usług naukowych, sektor usług technicznych, instytucje wspierające przemysł). Co istotne, to właśnie korzystanie z takich zewnętrznych powiązań jest czynnikiem optymalizującym koszt procesu innowacyjnego. Często uzyskana z zewnątrz wiedza stanowi rdzeń (lub jego uzupełnienie) we własnym procesie innowacyjnym firmy. „Otworzenie” procesu innowacji umożliwia przedsiębiorstwom podejmowanie działań, które pozwolą na stałe osiąganie korzyści z tytułu możliwości wykorzystywania zewnętrznych zasobów wiedzy oraz technologii bez konieczności ich posiadania. W kontekście koncepcji otwartej innowacji rozwiązaniem szczególnie użytecznym w procesie pozyskiwania nowej wiedzy jest alians strategiczny, nazywany aliansem wiedzy, w którym wykorzystywane są zasoby jego partnerów w trakcie kolektywnego uczenia się i transferu informacji oraz wiedzy w procesach innowacji. Jak wynika z przedstawionych wyników badań, małopolskie przedsiębiorstwa korzystają w ograniczonym zakresie z formy współpracy, jaką są alianse wiedzy. Przyczynami takiego stanu rzeczy mogą być: niski poziom procesu zarządzania wiedzą oraz wewnętrzne bariery w procesie dzielenia się wiedzą.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.01.211223
PDF

Bibliografia

Anthony S.D., Johnson M.W., Sinfield J.V., Altman EJ., Przez innowacje do wzrostu. Jak wprowadzić innowację przełomową, przeł. G. Łuczkiewicz, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010. ISBN 978-83-7526-708-2.
Zobacz w Google Scholar

Chesbrough H., Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston 2003.
Zobacz w Google Scholar

Dolińska M., Zarządzanie wiedzą, uczenie się w procesach innowacji [online, dostęp 20.11.2011]. Dostępny w Internecie: http://www.swo.ae.katowice.pl/_pdf/218.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Dominik W., O innowacyjności - Innowacje jako przedmiot obrotu gospodarczego. W: Określenie istoty pojęć: innowacji i innowacyjności, ze wskazaniem aktualnych uwarunkowań i odniesień do polityki proinnowacyjnej - podejście interdyscyplinarne [online, dostęp 20.11.2011]. Dostępny w Internecie: http://www.kig.pl/assets/upload/0pracowania%20i%20analizy%20/Innowacyjnosc.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Dyer J.H., Kale P., Sing H., How to Make Strategie Alliance Work, „MIT Sloan Management Review” 2001, vol. 42, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

Golińska-Pieszyńska M., Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2009. ISBN 978-83-7383-348-7.
Zobacz w Google Scholar

Kline S.J., Rosenberg N., An Overview of Innovation. W: R. Landau, N. Rosenberg (red.), The Positive Sum Strategy, The National Academies Press, Washington 1986.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł L., System innowacyjności współczesnych przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2009, nr 1(12).
Zobacz w Google Scholar

Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005. ISBN 83-01-14213-8.
Zobacz w Google Scholar

Kraciuk J., Alianse strategiczne jako sposób konsolidacji przedsiębiorstw, Prace Naukowe Katedry Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW, nr 28, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Mikos A., Importance of University-level Educational Facilities in Developing Innovative Attitudes, „The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection”, Works on Management, 2011, iss. 1, vol. 17.
Zobacz w Google Scholar

Morrison M., Mezentseff L., Learning Alliances - a New Dimension of Strategic Alliances, „Management Decision” 1997, no. 35/5.
Zobacz w Google Scholar

Pomykalski A., Model otwartej innowacji a zarządzanie sieciowe organizacją. W: Strategie sukcesu organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2011, nr 4/3, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot. ISSN 1732-1565.
Zobacz w Google Scholar

Rothwell R., Zegveld W., Reindustrializaton and Technology, Longman, London 1985.
Zobacz w Google Scholar

Rymarczyk J., Internalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004. ISBN 83-208-1508-8.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne