Nobliści w dziedzinie ekonomii o cyklach i kryzysach gospodarczych
Okładka tom 20
PDF

Słowa kluczowe

cykl koniunkturalny
kryzys
Nagroda im. Alfreda Nobla
keynesizm
monetaryzm
główny nurt ekonomii

Jak cytować

SiekierskiJ. (2012). Nobliści w dziedzinie ekonomii o cyklach i kryzysach gospodarczych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 20(1), 149-166. https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.01.149166

Abstrakt

W świetle występujących obecnie sytuacji kryzysowych i cykliczności w gospodarce, w opracowaniu przedstawiono poglądy w tych kwestiach laureatów Nagrody im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii. W sensie teoriopoznawczym, na tle realiów gospodarczych przed i po II wojnie światowej, omówiono stanowiska ekonomistów zajmujących się tą problematyką. W 1969 roku prestiżowa Nagroda Nobla z ekonomii przypadła w części badaczom w dziedzinie makroekonomii. W omawianym kontekście ich poglądy skupiają się w dwóch ortodoksyjnych szkołach, tj. keynesowskiej i monetarystycznej, prezentowanych w niniejszym artykule. W kontynuacji i rozwinięciu badań oraz zajmowanych stanowisk przedstawiono dwie nowe opcje, a mianowicie: nowej szkoły keynesowskiej i nowej szkoły klasycznej. W dalszej części rozważań wskazano na kryzysy finansowe i ich relacje z cyklem koniunkturalnym, a także aktualną sytuację finansową w Polsce.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.01.149166
PDF

Bibliografia

Barczyk R. [et al.], Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, PWE, Warszawa 2006, ISBN 83-208-1654-8. s.25
Zobacz w Google Scholar

Barczyk R., Pojęcie i geneza współczesnego kryzysu finansowego w świetle teorii i cyklu koniunkturalnego. W: A. Prusek (red.), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010, s. 87-104.
Zobacz w Google Scholar

Belka M., Polityka makrostabilnościowa jako konieczny element stabilizowania koniunktury, referat wygłoszony na VI Kongresie Ryzyka Bankowego, 15.11.2011 r., Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
Zobacz w Google Scholar

de Soto J.H., Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Wyd. Instytut L. von Misesa, Warszawa 2009. ISBN 978-83-926160-4-7.
Zobacz w Google Scholar

Gruszecki T, Nagrody Nobla w ekonomii, Wyd. Verba, Lublin 2001. ISBN 83-87497-64-9.
Zobacz w Google Scholar

Gruszecki T, Zima Kondratiewa, „Gazeta Bankowa”, nr 49 (1101), z dnia 7 XII 2009, s. 63.
Zobacz w Google Scholar

Kalecki M., Próba teorii koniunktury, Instytut Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen, Warszawa 1933.
Zobacz w Google Scholar

Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, przeł. M. Kalecki, S. Rączkowski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003. ISBN 83-01-14033-X.
Zobacz w Google Scholar

Plosser Ch.I., Understanding Real Business Cycles, „Journal of Economic Perspectives” 1989, Summer, vol. 3, no. 3, s. 51-77.
Zobacz w Google Scholar

Schumpeter J., Business Cycles, McGraw-Hill Book Company, New York 1939.
Zobacz w Google Scholar

Siekierski J., Kierunki rozwoju współczesnej ekonomii i jej główne kwestie metodologiczne, „Roczniki Naukowe SERiA” 2004, t. VI, z. 5, s. 88-94.
Zobacz w Google Scholar

Słojewska A., Federalny model dla euro strefy, „Rzeczpospolita” nr 150, z dnia 29 VI 2012 r., s. A8.
Zobacz w Google Scholar

Snowdon B., Vane H.R., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, przeł. A. Szeworski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998. ISBN 83-01-12545-4.
Zobacz w Google Scholar

Styczek D., Forum makroekonomiczne BRE Banku, „The Wall Street Journal. Polska. Dziennik Finansowy”, z dn. 13.03.2009.
Zobacz w Google Scholar

Tymoczko D., Odpowiedź banków centralnych na kryzys, „Horyzonty Bankowości”, dodatek do „Miesięcznika Finansowego BANK” 2011, nr 5, s. 10.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne