Otoczenie instytucjonalne a procesy innowacyjne w polskiej gospodarce w latach 2004–2020 (w świetle dokumentów strategicznych i operacyjnych)
Okładka tom 26
PDF

Słowa kluczowe

instytucje
otoczenie instytucjonalne
strategia rozwoju kraju
programy operacyjne
innowacje
procesy innowacyjne
system innowacji

Jak cytować

SiekierskiJ., & ŚliwaR. (2015). Otoczenie instytucjonalne a procesy innowacyjne w polskiej gospodarce w latach 2004–2020 (w świetle dokumentów strategicznych i operacyjnych). Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 26(1), 139-152. https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.01.139152

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono zagadnienia dotyczące instytucji i otoczenia instytucjonalnego w aspekcie przebiegu procesów innowacyjnych w polskiej gospodarce w latach 2004–2020, w świetle przyjętych do realizacji unijnych i krajowych dokumentów strategicznych i operacyjnych (programowych) Unii Europejskiej i Polski, Strategii UE „Europa 2020” i jej powiązań ze Strategią Rozwoju Kraju 2020 oraz Strategią Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”. Omówiono wyzwania rozwojowe i innowacyjne w gospodarce w okresie transformacji rynkowej i integracji europejskiej. W empirycznej części pracy podjęto próbę wielokryterialnej analizy skuteczności podejść do konstruowania systemu innowacji w gospodarce Polski. Spośród takich podejść jak narodowy system innowacji, regionalny system innowacji i system innowacji oparty w dużym stopniu na instytucjonalnie zabezpieczonej konkurencji między przedsiębiorstwami wskazano na narodowy system innowacji jako właściwy na obecnym poziomie innowacyjności gospodarki Polski. Analiza została poprzedzona opracowaniem na podstawie literatury przedmiotu najistotniejszych determinant skutecznego systemu innowacji w gospodarce rozwijającej się, jaką jest gospodarka Polski.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.01.139152
PDF

Bibliografia

Adamus, W., Gręda, A. (2005). Wspomaganie decyzji wielokryterialnych w rozwiązywaniu wybranych problemów organizacyjnych i menedżerskich. Badania Operacyjne i Decyzje, 2, 5‒36.
Zobacz w Google Scholar

Bałtowski, M., Miszewski, M. (2006). Transformacja gospodarcza w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-14628-3.
Zobacz w Google Scholar

Bieliński, J. (red.) (2005). Strategia Lizbońska a konkurencyjność gospodarki. Warszawa: CeDeWu. ISBN 83-87885-91-6.
Zobacz w Google Scholar

Bukowski, M., Growiec, J., Marć, Ł. (2008). Strategia Lizbońska Unii Europejskiej i wyzwania konwergencji nowych krajów członkowskich ‒ perspektywa polska. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
Zobacz w Google Scholar

Czerniak, J. (2013). Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7641-807-0.
Zobacz w Google Scholar

Gaudin, T. (2001). Innovation policy as a substitute for failing economic policies. W: G. Sweeney (ed.). Innovation, Economic Progress and Quality of Life. Northampton: Edward Elgar. ISBN 1840646039.
Zobacz w Google Scholar

Innowacje (2002). W: J. Wojnowski (red.). Wielka Encyklopedia PWN. T. 12. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13736-3.
Zobacz w Google Scholar

Korzeniowski, L.F. (2010). Menedżment. Podstawy zarządzania. Kraków: EAS. ISBN 978-83-61645-44-3.
Zobacz w Google Scholar

Kotala, A., Seroka, O. (2005). Znaczenie otoczenia instytucjonalnego w dostosowaniu rolnictwa Krajów Europy Środkowej do wymogów WPR. W: B. Klepacki et al. (red.). Kwestia agrarna w Polsce i na świecie. Warszawa: Wydawnictwo SGGW. ISBN 83-7244-670-9.
Zobacz w Google Scholar

Krajewski, S. (2014). Innowacja nie jest wyborem, a przymusem. Fragment referatu na IX Kongres Ekonomistów Polskich. Nowe Życie Gospodarcze, 1‒2.
Zobacz w Google Scholar

Krawczyk-Sokołowska, I. (2014). Regionalne uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw. Fragment referatu na IX Kongres Ekonomistów Polskich. Nowe Życie Gospodarcze, 1‒2.
Zobacz w Google Scholar

MG (2011). Strategia „Europa 2020”. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki. Krajowy Program Reform.
Zobacz w Google Scholar

MG (2013a). Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. ‒ projekt. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
Zobacz w Google Scholar

MG (2013b). Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
Zobacz w Google Scholar

MGPiPS (2003a). Polska ‒ narodowy plan rozwoju 2004‒2006. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
Zobacz w Google Scholar

MGPiPS (2003b). Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Gospodarki, lata 2004‒2006 przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 14 lutego 2003 r. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
Zobacz w Google Scholar

MRR (2007). Narodowa strategia spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) 2007‒2013. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Zobacz w Google Scholar

MRR (2011). Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007‒2013. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Zobacz w Google Scholar

MRR (2012). Strategia Rozwoju Kraju 2020. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. ISBN 978-83-7610-404-1.
Zobacz w Google Scholar

Płowiec, U. (2010). Refleksje o innowacyjności Polski w perspektywie 2020 roku. Ekonomista, 5, 647‒676.
Zobacz w Google Scholar

Polska w Unii Europejskiej (2013). W: Wikipedia. Wolna encyklopedia [online, dostęp: 2013-03-10]. Dostępny w Internecie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_w_Unii_Europejskiej.
Zobacz w Google Scholar

Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 83-208-1287-9.
Zobacz w Google Scholar

Saaty, T.L. (2001). Decision Making for Leaders. The Analytic Hierarchy Process for Decision in a Complex World. Pittsburgh: RWS Publications. ISBN 096203178X.
Zobacz w Google Scholar

Siekierski, J. (2002). Rolnictwo i wieś polska wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych. Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej. ISBN 83-917312-0-0.
Zobacz w Google Scholar

Siekierski, J. (2010). Rolnictwo i wieś przed i po akcesji Polski do UE. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego. ISBN 978-83-60633-36-6.
Zobacz w Google Scholar

Świtalski, W. (2004). Nauka, zasoby wiedzy, teoria innowacyjności a wzrost gospodarczy. Ekonomista, 1, 89‒98.
Zobacz w Google Scholar

Świtalski, W. (2005). Innowacje i konkurencyjność. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. ISBN 83-235-0248-X.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne