Innowacyjność w przemyśle spożywczym Unii Europejskiej i Polski
Okładka tom 17
PDF (English)

Słowa kluczowe

innowacyjność
innowacje
przemysł spożywczy
agrobiznes
wyniki ekonomiczno-finansowe
ranking
firma Sokołów S.A.

Jak cytować

SiekierskiJ. (2011). Innowacyjność w przemyśle spożywczym Unii Europejskiej i Polski. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 17(1), 223-234. https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.223234

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono ważniejsze kwestie związane z innowacyjnością polskiego przemysłu spożywczego na tle całego przemysłu oraz Unii Europejskiej. Program ramowy UE na rzecz konkurencyjności, a także skorygowana Strategia Lizbońska stawiają za cel strategiczny stymulowanie innowacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). W kolejności tematycznej i merytorycznej artykułu – po omówieniu kwestii teoretycznych związanych z innowatyką i innowacjami – przeanalizowano poziom innowacyjności polskiego przemysłu. Na podstawie omówionych mierników, w konkluzji autor stwierdza niski poziom innowacyjności przemysłu, zwłaszcza widoczny w kontekście porównań z wieloma innymi krajami. Podobnie sytuacja przedstawia się w przemyśle spożywczym, chociaż należy zauważyć, że w okresie transformacji systemowej dokonała się tutaj istotna jego restrukturyzacja i modernizacja. Potwierdza to przeprowadzona analiza zmian w tej gałęzi przemysłu w latach dziewięćdziesiątych i później. W świetle badań rankingowych „Rzeczpospolitej” (Lista 2000) i porównań innowacyjności w przedsiębiorstwach naszego przemysłu spożywczego w latach 2006 i 2009 zauważa się niekorzystne tendencje zachodzące w tej dziedzinie. Jednakże należy mieć na uwadze wpływ na tę sytuację światowego kryzysu finansowego oraz recesji gospodarczej w latach 2008–2009. Równocześnie warto w tym miejscu stwierdzić, że po wejściu do UE Polska wyszła z tych zagrożeń obronną ręką, m.in. dlatego, że została liczącym się eksporterem artykułów rolnych i żywności w Europie i świecie.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.223234
PDF (English)

Bibliografia

Boguszewicz T., Klucz do nowoczesnych innowacji, Lista 2000. Polskie przedsiębiorstwa, dodatek do „Rzeczpospolitej” z dnia 27 X 2010 r.
Zobacz w Google Scholar

Cyrek P. i M., Innowacyjność – determinantą konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, [w:] A. Czudec (red.), Innowacyjność jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007. ISBN 978-83-88845-81-9.
Zobacz w Google Scholar

Drucker P.F., Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, przeł. E. Czerwińska, Studio Emka, Warszawa 2004. ISBN 978-83-88931-49-0.
Zobacz w Google Scholar

Durlik J., Projektowanie i wdrażanie zmian innowacyjnych w przemyśle w warunkach zaawansowanych technologii. Druga Międzynarodowa Konferencja Zarządzania i Technologii Informatycznych „Przedsiębiorstwo Przyszłości”, Instytut ZTI, Warszawa 2001. Dostępny w Internecie: http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref16_full.html (dostęp: 10.03.2011).
Zobacz w Google Scholar

Dymarski W., Polityka innowacyjna. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2008. Dostępny w Internecie: www.ae.poznan.pl/pgisp/syl/pi/htm (dostęp[m3] : ).
Zobacz w Google Scholar

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2002–2008, GUS, Warszawa 2009. Dostepny w Internecie: www.eksporter.pl/zarządzanie/pme/msp/inno/html (dostęp[m4] : ).
Zobacz w Google Scholar

Knap-Stefaniuk A., Innowacje a konkurencyjność przedsiębiorstw, „Biuletyn POU” 2010, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Lista 2000. Polskie przedsiębiorstwa. 2007, 2010. Dodatek do „Rzeczpospolitej” z dnia 31 XI 2007 r. i 27 X 2010 r.
Zobacz w Google Scholar

Łukasik P., Innowacyjność Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 2008[m2] .
Zobacz w Google Scholar

Metodologia ranking. Lista 2000. Polskie przedsiębiorstwa. Dodatek do „Rzeczpospolitej” z dnia 27 X 2010 r.
Zobacz w Google Scholar

Mikołajewicz Z., Innowacyjność przemysłu w Polsce w warunkach akcesji do UE, [w:] Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010. ISBN 978-83-7252-496-6.
Zobacz w Google Scholar

Porter M.E., Porter o konkurencyjności, przeł. A. Ehrlich, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001. ISBN 978-83-208-1287-9.
Zobacz w Google Scholar

Rogers E.M., Diffusion of Innovations, Free Press, New York 2003. ISBN 0-7432-2209-1.
Zobacz w Google Scholar

Sarul J., Rola funduszy ekologicznych we wspieraniu innowacyjności gospodarki, [w:]: J. Famielec, M. Kożuch (red.), Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce, Wydwnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010. ISBN 978-83-62511-15-0.
Zobacz w Google Scholar

Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, przeł. J. Grzywicka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1960.
Zobacz w Google Scholar

Siekierski J., Innowacyjność w sektorze rolno-spożywczym, [w:] J. Siekierski (red.), Rolnictwo i wieś przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja, Kraków 2010. ISBN 978-83-60633-36-6.
Zobacz w Google Scholar

Siekierski J., Wpływ procesu i polityki globalizacji na agrobiznes w Polsce, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2006, nr 1 (9), s. 25–46.
Zobacz w Google Scholar

Słojewska A., Europa nie odrabia dystansu do USA, Lista 2000. Polskie przedsiębiorstwa, dodatek do „Rzeczpospolitej” z dnia 27 X 2010 r.
Zobacz w Google Scholar

Szymańska A., Konkurencyjność unijnego przemysłu rolno-spożywczego, „Biuletyn Informacyjny – Agencja Rynku Rolnego” 2009, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Świtalski W., Nauka, zasoby wiedzy, teorie innowacyjności a wzrost gospodarczy, „Ekonomista” 2004, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Wagner-Staszewska T., Innowacyjność w gospodarce, „Nowe Życie Gospodarcze” 2007, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Wielka Encyklopedia Powszechna, t. 12, Hasło: Innowacje i innowacyjność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002. ISBN 978-83-01-137-36-3.
Zobacz w Google Scholar

Wyniki szczytu RE 2004. Konkurencyjność i innowacje. Rozdział III. Sekcja II, Bruksela.
Zobacz w Google Scholar

Zwierzchowski Z., Gospodarka w innowacyjnej zapaści, „Lista 2000. Polskie przedsiębiorstwa”, dodatek do „Rzeczpospolitej” z dnia 31 X 2007 r.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne