Strategie rozwoju Polski w latach 1990–2030
Okładka tom 22
PDF

Słowa kluczowe

strategia rozwoju kraju
integracja europejska
transformacja systemowa
zrównoważony rozwój
Narodowy Plan Rozwoju
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
Strategia UE „Europa 2020”
Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030

Jak cytować

SiekierskiJ. (2013). Strategie rozwoju Polski w latach 1990–2030 . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 22(1), 133-153. https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.01.133153

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono w historycznym zarysie rozwój myśli strategicznego rozwoju kraju – w okresie stowarzyszeniowym z Unią Europejską (1991–2004), a następnie w trakcie pełnego członkostwa Polski w UE. W pierwszym ujęciu omówiono strategię szokową L. Balcerowicza, „Strategię dla Polski” G. Kołodki oraz Narodową Strategię Integracji w latach 1997–2003. Wskazano też na uchwaloną przez Sejm w 2000 roku „Długookresową strategię trwałego i zrównoważonego rozwoju Polski w perspektywie 2025 roku”. W dalszych rozważaniach zaprezentowano treści zawarte w traktacie akcesyjnym do UE i w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004–2006 oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007–2013. W ostatniej części opracowania nawiązano do Strategii „Europa 2020” i w jej kontekście omówiono główne treści i założenia Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020, w tym diagnozę na potrzeby tej strategii oraz obszary strategiczne z uwzględnieniem celów i priorytetów rozwojowych. Nawiązano także do wstępnych założeń strategii rozwoju kraju w perspektywie 2030 roku.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.01.133153
PDF

Bibliografia

Balcerowicz L., 800 dni. Szok kontrolowany, Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa 1992. ISBN 83-7066-401-6.
Zobacz w Google Scholar

Balcerowicz L., Reforma gospodarcza. W: Krawczyk R. (oprac.), Reforma gospodarcza, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1981. ISBN 83-208-0222-9.
Zobacz w Google Scholar

Bałtowski M., Miszewski M., Transformacja gospodarcza w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. ISBN 978-83-01-14628-3.
Zobacz w Google Scholar

Blajer P., Ostateczna wersja NPR na lata 2004–2006, „Rzeczpospolita” 2003, nr 28, s. 11.
Zobacz w Google Scholar

Britannica. Edycja polska, t. 41: St–Sz, hasło: Strategia, Kurpisz, Poznań 2004.
Zobacz w Google Scholar

Diagnoza na potrzeby Strategii Rozwoju Kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kołodko G ., Strategia dla Polski, „Życie Gospodarcze” 1994, nr 26.
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo „Helio”, Kraków 2002. ISBN 83-88646-00-1.
Zobacz w Google Scholar

Polska 2025, „Aura” 2000, nr 10, s. 4–8.
Zobacz w Google Scholar

Polska w Unii Europejskiej. W: Wikipedia: wolna encyklopedia [online, dostęp: 10.03.2013]. Dostępny w Internecie: http://pl. Wikipedia.org./wiki/Polska_w_Unii_Europejskiej.
Zobacz w Google Scholar

Polszakiewicz B., Równoważenie polskiej gospodarki w latach 90. W: Dach Z. (red.), Gospodarka Polski na przełomie wieków, PTE, Kraków 2002. ISBN 83-908535-4-X.
Zobacz w Google Scholar

Raport „Polska 2030”. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2002–2006. ISSN 1506-0632.
Zobacz w Google Scholar

Sadowski Z., Podstawowe założenia strategii rozwoju Polski, „Ekonomista” 1993, nr 2, s. 141–156.
Zobacz w Google Scholar

Siekierski J., Rutkowska M., Zrównoważony rozwój jako koncepcja w naukach ekonomicznych. W: Spychalski G., Malicki M. (red. nauk.), Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 359–368.
Zobacz w Google Scholar

Siekierski J., Zrównoważony rozwój rolnictwa i wsi w świetle Traktatu Akcesyjnego i NPR. W: Rolnictwo i wieś przed i po akcesji Polski do UE, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, Kraków 2010, s. 63–71. ISBN 978-83-60633-36-6.
Zobacz w Google Scholar

Strategia Rozwoju Kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Wielka Encyklopedia PWN, t. 27, hasło: Transformacja systemowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005. ISBN 83-01-1462-2.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne