Flexicurity - nowa koncepcja rynku pracy
Okładka tom 20
PDF

Słowa kluczowe

flexicurity
organizacja czasu pracy
elastyczne formy czasu pracy

Jak cytować

PyrekR. (2012). Flexicurity - nowa koncepcja rynku pracy. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 20(1), 125-136. https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.01.125136

Abstrakt

Czas w różnych swych dziedzinach i wymiarach odgrywał dużą rolę w pod­miotach gospodarczych działających na rynku. Należycie skonstruowane i właściwie dobrane systemy czasu pracy oraz systemy produkcji przyczyniają się do wzrostu wydajności pracy. Narzędziem, które może zmodernizować dzisiejsze rynki pracy i zwiększyć ich zdolności dostosowawcze oraz konkurencyjność, jest modelflexicurity. Jest to wciąż nowe spojrzenie na funkcjonowanie rynku pracy. Koncepcja ta zdobywa w Europie coraz większą popularność, łącząc w sobie elementy elastyczności zatrudnienia z bezpieczeństwem socjalnym. Jak pokazują zachodnie doświadczenia, niektóre elementy flexicurity, np. elastyczne formy zatrudnienia, pozwalają usprawnić zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, wpływając pozytywnie na rozwój firmy i jej konkurencyjność, szczególnie w czasach zastoju gospodarczego. Przy wdrażaniu rozwiązań z zakresu elastyczności i bezpieczeństwa zatrudnienia, tak na poziomie kraju jak i na poziomie przedsiębiorstwa, konieczne jest dostosowanie tych rozwiązań do potrzeb pracodawców i pracowników. Zadaniem flexicurity jest zapewnienie obywatelom państw członkowskich wysokiego poziomu ochrony zatrudnienia, możliwości swobodnego, łatwego znalezienia pracy niezależnie od wieku, a także perspektyw rozwoju przy stale zmieniającym się otoczeniu ekonomicznym. System ten ułatwi optymalne wykorzystanie przez pracowników i pracodawców możliwości, które stwarza globalizacja, a polityka flexicurity ma na celu stworzenie sys­temu, w którym elastyczność zawodowa oraz zabezpieczenie socjalne wspierają się wzajemnie. W artykule przedstawiono duński modelu flexicurity oraz wyniki badań dotyczące znajomości elastycznych form organizacji czasu pracy wśród pracodawców i pracowników.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.01.125136
PDF

Bibliografia

Chobot A., Czas pracy w znowelizowanym kodeksie pracy, Wyd. Poznańskie, Poznań 2003. ISBN 83-7177-256-4.
Zobacz w Google Scholar

FIS Flexicurity Integrated Services: Comparative Report [online, dostęp 23.03.2012], Fondirigenti Associazione Management Club, Commission to the European Parliament, Brussels, October 2011. Dostępny w Internecie: http://www.polskieflexicurity.pl/pl/a/Raport-FIS-Flexicurity-Integrated-Services.
Zobacz w Google Scholar

Frieske K.W. (red.), Deregulacja polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł L., Zarządzanie czasem pracy, Antykwa, Kraków 2000. ISBN 83-87493-01-5.
Zobacz w Google Scholar

Kryńska E., Dylematy polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2001. ISBN 83-87890-25-1.
Zobacz w Google Scholar

Męcina J., Proponowane zmiany w prawie pracy. W: Polskie flexicurity: propozycje założeń do zmian prawnych, Wyd. PKPP Lewiatan, Warszawa 2011, s. 25-41.
Zobacz w Google Scholar

Polityka spójności a strategia „Europa 2020" [online, dostęp 23.03.2012]. Dostępny w Internecie: http://ec.europa.eu/regional_policy/what/europe2020/index_pl.cfm.
Zobacz w Google Scholar

Rusewicz M., Flexicurity mit czy szansa na rozwój. W: Flexicurity. Dobre praktyki. Nowe podejście do pracy, Wyd. Lewiatan, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Rusewicz M., Zakrzewska M., Znajomość i stosowanie rozwiązań elastycznego rynku pracy. W: Polskie flexicurity: propozycje założeń do zmian prawnych, Wyd. PKPP Lewiatan, Warszawa 2011, s. 9-23.
Zobacz w Google Scholar

Strzemińska E., Formy organizacji czasu pracy: doświadczenia europejskie, Wyd. Poznańskie, Poznań 2008.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne