Przedsiębiorczość akademicka – drogą do sukcesu absolwentów uczelni wyższych
Okładka tom 18
PDF

Słowa kluczowe

biznes
społeczność akademicka
spin-out
spin-off
źródła finansowania

Jak cytować

ChrabąszczK. (2011). Przedsiębiorczość akademicka – drogą do sukcesu absolwentów uczelni wyższych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 18(1), 197-208. https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.197208

Abstrakt

Artykuł został poświęcony aktualnemu tematowi – przedsiębiorczości oraz jej odmianie, czyli przedsiębiorczości akademickiej. Coraz większą bolączką gospodarki staje się brak podmiotów, które będą ją napędzały poprzez realizację nowych inicjatyw gospodarczych, dając zatrudnienie większości społeczeństwa. Unia Europejska zdała sobie sprawę z faktu, że rozbudzanie w społeczeństwie przedsiębiorczości, ułatwianie zakładania i prowadzenia biznesu, edukowanie w tym zakresie jest szansą na zmniejszenie bezrobocia, pobudzenie gospodarcze i wzrost zamożności społeczeństwa. Autor wskazuje możliwości, z jakich może skorzystać absolwent wyższej uczelni na starcie swojej kariery zawodowej. Przybliża, co kryje się za pojęciem przedsiębiorczości akademickiej, omawia poszczególne etapy rozwoju działań przedsiębiorczych, czyli preinkubację, inkubację i akcelerację. W artykule zajęto się również tematem zakładania działalności typu spin-off i spin-out. Poruszono ponadto kwestię przedsiębiorczości kobiet. Szczegółowo przedstawiono tematykę możliwości finansowania działalności gospodarczej kapitałem własnym i obcym. Wyjaśniono pojęcie „anioła biznesu”, zasady leasingu, kredytów (bankowego, kupieckiego) i funduszy mikropożyczkowych. W artykule autor wymienia wiele instytucji w regionie tarnowskim, które za cel swojej działalności uznały kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród absolwentów szkół wyższych. Celem artykułu jest uświadomienie czytelnikom licznych możliwości, z jakich można korzystać, mając pomysł na założenie swojej firmy. Autor wyraża opinię, że zadaniem uczelni wyższych powinna być bardziej dogłębna edukacja w zakresie przedsiębiorczości, w tym nie tylko jej aspektów teoretycznych, ale także praktycznych.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.197208
PDF

Bibliografia

AIP. 2010a. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. [online, dostęp: 10.12.2010]. Dostępny w Internecie: http://inkubatory.pl/onas/misja-akademickich-inkubatorow-przedsiebiorczosci.
Zobacz w Google Scholar

AIP. 2010b. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. [online, dostęp: 10.12.2010]. Dostępny w Internecie: http://inkubatory.pl/proces-zakladania-firmy-w-aip.
Zobacz w Google Scholar

Biznes na fali. 2010 [online, dostęp: 10.12.2010]. Dostępny w Internecie: http://www.biznesnafali.pl/component/content/article/3/2971-prezes-parp-rok-2011-bdzie-rekordowy-pod-wzgldem-wypat--dla-przedsibiorcow.
Zobacz w Google Scholar

BTTPG. 2010. Biuro Transferu Technologii Politechniki Gdańskiej. [online, dostęp: 10.12.2010]. Dostępny w Internecie: http://www.ug.inkubatory.pl.
Zobacz w Google Scholar

Budrowska B. 2004. Szklany sufit, czyli co blokuje kariery kobiet. "Kultura i Historia", nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Działek J. 2010. Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich – szanse i zagrożenia. W: Charnas T. (red.). Z innowacją w biznes. Materiały pokonferencyjne o przedsiębiorczości akademickiej. Kraków: INFOR Training. ISBN 978-83-931003-0-9.
Zobacz w Google Scholar

EuroLex. 2006. Plan działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2006–2010. Komunikat Komisji Europejskiej do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów 2010 [dokument pdf, dostęp: 10.12.2010]. Dostępny w Internecie: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0092:FIN:PL:PDF.
Zobacz w Google Scholar

Guliński J. 2009. Przedsiębiorczość akademicka w Polsce. Specyfika i uwarunkowania rozwoju [online, dostęp: 10.12.2010]. Dostępny w Internecie: http://www.spinoffout.wszia.opole.pl/zalaczniki/konferencja_20090326/Jacek_Gulinski.ppt#256,1.
Zobacz w Google Scholar

Inicjatywa Mikro. 2010. [online, dostęp: 10.12.2010]. Dostępny w Internecie: http://www.inicjatywamikro.pl.
Zobacz w Google Scholar

Kałuża K. 2009a. Prawne aspekty działalności spółek spin-off, spin-out. W: Materiały szkoleniowe do projektu "Przedsiębiorczość akademicka wsparciem dla biznesu Małopolski". Projekt nr WNDPOKL. 08.02.01-12-014/09. Kraków: Prymus.
Zobacz w Google Scholar

Kałuża K. 2009b. Pojęcie działalności gospodarczej, podstawa prawna. W: Materiały szkoleniowe do projektu "Przedsiębiorczość akademicka wsparciem dla biznesu Małopolski". Projekt nr WNDPOKL. 08.02.01-12-014/09. Kraków: Prymus.
Zobacz w Google Scholar

Kolisz S. 2010. Droga do przedsiębiorczości. W: Charnas T. (red.). Z innowacją w biznes. Materiały pokonferencyjne o przedsiębiorczości akademickiej. Kraków: INFOR Training. ISBN 978-83-931003-0-9.
Zobacz w Google Scholar

Łaptaś W. 2010. Możliwości finansowego wsparcia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. W: T. Charnas T. (red.). Z innowacją w biznes. Materiały pokonferencyjne o przedsiębiorczości akademickiej. Kraków: INFOR Training. ISBN 978-83-931003-0-9.
Zobacz w Google Scholar

MARR. 2010. Małopolska Agencja Rynku Regionalnego. [online, dostęp: 10.12.2010]. Dostępny w Internecie: http://www.marr.pl.
Zobacz w Google Scholar

Niemczyk R. 2003. Zakładam firmę. Bydgoszcz: AJG – Oficyna Wydawnicza. ISBN 8320814480.
Zobacz w Google Scholar

Pado K. 2008. Stan przedsiębiorczości akademickiej w Polsce – akademickie inkubatory przedsiębiorczości.
Zobacz w Google Scholar

Raport Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. [online, dostęp: 10.12.2010]. Dostępny w Internecie: http://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/Uczelnia/wydzialy/administracji_i_nauk_spolecznych/szkolnictwo_wyzsze/Strony/Samodzielny_Zaklad_Badan_nad_Szkolnictwem_Wyzszym.aspx
Zobacz w Google Scholar

Soduł S. 1999. Przedsiębiorstwo. Toruń: Wyd. Dom Organizatora TNOiK. ISBN 83-7011-405-9.
Zobacz w Google Scholar

Szczepańska S., Długosz Z. 2010. Przedsiębiorczość kobiet: potencjał XX wieku. W: Charnas T. (red.). Z innowacją w biznes. Materiały pokonferencyjne o przedsiębiorczości akademickiej. Kraków: INFOR Training. ISBN 978-83-931003-0-9.
Zobacz w Google Scholar

Targalski J. 2003. Przedsiębiorczość i zarządzanie. Warszawa: Wyd. C.H. Beck. ISBN 83-7247-755-8.
Zobacz w Google Scholar

UOTT. 2010. Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii. [online, dostęp: 10.12.2010]. Dostępny w Internecie: http://www.uott.uw.edu.pl.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. z 2007 r., nr 155, poz. 1095 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz.U. z 2008 r., nr 69, poz. 415 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne