Koncepcja systemu oceny kultury bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie
pdf

Słowa kluczowe

system oceny kultury bezpieczeństwa pracy
system zarządzania bezpieczeństwem pracy
system wartości przedsiębiorstwa

Jak cytować

KoziołL. (2021). Koncepcja systemu oceny kultury bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 52(4), 6780. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.04.6780

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji systemu oceny kultury bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie oraz prezentacja wyników badań empirycznych. W trakcie dwustopniowych badań zidentyfikowano i opisano elementy kultury bezpieczeństwa pracy, które w wysokim stopniu determinują działania z zakresu bezpieczeństwa pracy. Dotyczy to w szczególności: kompetencji technicznych i menedżerskich kadry kierowniczej i pracowników, nowoczesności infrastruktury bezpieczeństwa pracy, metod organizacji pracy zespołowej, kooperacji, wartości cenionych przez pracowników, klientów i przedsiębiorstwo. Czynniki te uznano za istotne kryteria oceny funkcjonalności kultury bezpieczeństwa pracy. Przedstawiono dyskusję wokół pojęcia kultury bezpieczeństwa pracy oraz podano propozycje autorów dotyczące zarządzania bezpieczeństwem pracy. W zakończeniu artykułu podano ogólne rekomendacje merytoryczne oraz wskazania metodyczne dla przedsiębiorstw zainteresowanych oceną kultury bezpieczeństwa pracy, a odniesienie stanowią działania chroniących zdrowie i życie pracowników oraz wyniki przedsiębiorstwa.
https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.04.6780
pdf

Bibliografia

Aniszewska, G. (2007). Kultura organizacyjna w zarządzaniu. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne S.A. ISBN 9788320816983.
Zobacz w Google Scholar

Berkowska, A., Drzewiecka, M., Mrugalska, B. (2014). Świadomość pracodawców o istocie bezpieczeństwa pracy a poziom wypadków przy pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 71, 21–31.
Zobacz w Google Scholar

Bitsani, E. (2013). Theoretical approaches to the organizational culture and the organizational climate: Exploratory research examples and best policies in health care services. Journal of Human Resource Management, 1(4), 48–58. DOI: 10.11648/j.jhrm.20130104.11.
Zobacz w Google Scholar

Cascio, W., Boudreau, J. (2011). Inwestowanie w ludzi. Wpływ inicjatyw z zakresu ZZL na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business. ISBN 9788326431227.
Zobacz w Google Scholar

Cieślik, J. (2014). Przedsiębiorczość, polityka, rozwój. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno. ISBN
Zobacz w Google Scholar


Zobacz w Google Scholar

Ejdys, J. (ed.) (2010). Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej. ISBN 9788360200926.
Zobacz w Google Scholar

Glinka, B., Kostera, M. (2012). Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN 9788326407611.
Zobacz w Google Scholar

Hofstede, G., Hofstede, G.J., Minkov, M. (2011). Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320819557.
Zobacz w Google Scholar

Juliszewski, T., Chmielewski, W.J., Olszewska-Gniadek, J. (2021). Ergonomia wobec wielokulturowości. Część II. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. ISBN 9788366531918.
Zobacz w Google Scholar

Kopczewski, M., Pączek, B., Tobolski, M. (2012). Istota kultury organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym. W: R. Knosala (red.). Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. 929–938. ISBN 9788393039944.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, M., Muszyński, Z., Kulwicki, E. (2018). Ergonomiczne aspekty wypadkowości pracy. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 37(1), 85–101. DOI: 10.25944/ znmwse.2018.01.85101.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L., Siewiora, J., Korbelak, M. (2020). Study of Work Safety Culture in the Company. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 48(4), 111–120. DOI: 10.25944/ znmwse.2020.04.111120.
Zobacz w Google Scholar

Lipińska-Grobelny, A., Michałowska, W. (2018). Klimat organizacyjny a odkładanie pracy na później. Organizacja i Kierowanie, 1, 35–48.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowski, A., Sobczak, J.B. (2000). Kultura poszukiwana. Przegląd Personalny, 1, 16–31.
Zobacz w Google Scholar

Milczarek, M. (2002). Kultura bezpieczeństwa pracy. Doctoral dissertation. Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Centralny Instytut Badawczy.
Zobacz w Google Scholar

Roszko-Wójtowicz, E. (2015). Źródła informacji w obszarze BHP – ujęcie międzynarodowe. Edukacja dla Bezpieczeństwa. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 9(4), 89–111.
Zobacz w Google Scholar

Rzepecki, J., Galwas-Grzeszkiewicz, M. (2016). Analiza i ocena zależności między kulturą bezpieczeństwa a wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstw. Opracowanie materiałów informacyjnych. W: Badanie zależności między poziomem kultury bezpieczeństwa a wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstw, sprawozdanie etapowe programu wieloletniego badań pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, III etap, okres realizacji: lata 2014-2016. Część B: Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych, wykonawca: Centralny Instytut Ochrony Pracy . Państwowy Instytut Badawczy, numer projektu IV.P.06.
Zobacz w Google Scholar

Schein, E.H. (1985). Organizational Culture and Leadership. A Dynamic View. San Francisco: Jossey-Bass.
Zobacz w Google Scholar

Smoliński, D., Solecki, L. (2015). Ekonomiczne przesłanki ograniczania ryzyka zawodowego. Bezpieczeństwo Pracy, 6, 25–27.
Zobacz w Google Scholar

Sobolak, L., Konodyba-Szymańska, B. (2004). Motywacyjny system ubezpieczeń wypadkowych – skuteczny symulator warunków pracy i bezpieczeństwa. W: M. Gierzyńska-Dolna, B. Konodyba-Szymański (red.). Doświadczenia i efekty funkcjonowania systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 297–305.
Zobacz w Google Scholar

Sobolak, L., Konodyba-Szymańska, B. (2012). Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem pracy. W: R. Borowiecki, A. Jaki (red.). Zarządzanie procesami restrukturyzacji. Koncepcje, strategie, analiza. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego. ISBN 9788362511815.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła, A. (2011). Koncepcja wieloaspektowej analizy systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 871, 5–23.
Zobacz w Google Scholar

Stach, R. (2020). Zarządzanie kosztami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie górniczym (KGHM). Controlling i Zarządzanie, 3(35).
Zobacz w Google Scholar

Striker, M. (2013). Absencja pracownicza a diagnoza dysfunkcji zarządzania zasobami ludzkimi. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 288, 143–151.
Zobacz w Google Scholar

Studenski, R. (1996). Organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISBN 8385718478.
Zobacz w Google Scholar

Studenski, R. (2000). Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Bezpieczeństwo Pracy, 9, 1–4.
Zobacz w Google Scholar

Wudarzewski, G. (2016). Początki zainteresowań problematyką klimatu organizacyjnego w polskiej literaturze naukowej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 16(1), 55–72.
Zobacz w Google Scholar

Zbiegień-Maciąg, L. (1999). Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301154554.
Zobacz w Google Scholar

Zimniewicz, K. (2009). Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320814391.
Zobacz w Google Scholar

Złowłodzki, M., Piekarski, M., Trzyniec, K. (2021). Ergonomia wobec wielokulturowości. Część I. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne