Uniwersalne podejścia badawcze w projektowaniu przedsięwzięć rozwojowych
Okładka tom 1
PDF (English)

Słowa kluczowe

podejście funkcjonalne
analiza wartości
podejście eksperckie
benchmarking
projektowanie usprawniające i bazowe
metoda scenariuszowa
koncepcja foresight

Jak cytować

StabryłaA. (2011). Uniwersalne podejścia badawcze w projektowaniu przedsięwzięć rozwojowych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 19(2), 141-153. https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.02.141153

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych podejść badawczych, jakie w istotny sposób wspomagają projektowanie rozwoju organizacji (działalności przedsiębiorstw, instytucji, większych systemów). Stanowią one koncepcje ujęcia problemów projektowania, a zarazem wyrażają określoną postawę badawczą względem kreowania przyszłych rozwiązań gospodarczych, organizacyjnych, technicznych i innych.

Struktura artykułu zachowuje określoną chronologię kształtowania się uniwersalnych podejść badawczych, a więc tych, które miały stosunkowo najbardziej powszechne zastosowania. Należy przy tym podkreślić, iż podejścia badawcze ukierunkowują jedynie prace studialne i wdrożenia, natomiast rozwinięta formuła instrumentarium analitycznego jest reprezentowana przez szczegółowe metodyki i właściwe dla nich metody, techniki, algorytmy (czemu odpowiada metodologia rozumiana w sensie pragmatycznym).

Wyróżnione w prezentowanym opracowaniu podejścia badawcze to: podejście funkcjonalne, metodyka analizy funkcjonalnej wyrobu, analiza wartości, podejście eksperckie, benchmarking, projektowanie usprawniające i bazowe, metoda scenariuszowa i foresight. Podejścia te w większym lub mniejszym stopniu opierają się na badaniach diagnostycznych (ocenie stanu faktycznego), wiążąc je następnie z tworzeniem modeli-wzorców. Te ostatnie są podstawą przygotowania rozwiązań użytkowych, a więc różnego rodzaju projektów, wyrobów, strategii, planów, scenariuszy, systemów zarządzania i innych.

Charakterystyka artykułu dotyczy ośmiu punktów. W Uwagach wstępnych sformułowano funkcję przeglądową tekstu oraz przedmiotowe odniesienie wyróżnionych podejść badawczych. W punkcie Podejście funkcjonalne omówiono zakres zastosowań tej koncepcji oraz istotę tech­niki badania funkcji. W kolejnym punkcie Metodyka analizy funkcjonalnej wyrobu przedsta­wiono charakterystykę poszczególnych jej etapów, zwracając szczególną uwagę na określenie stopnia spełniania funkcji. Dopełnieniem niniejszego punktu jest prezentacja zakresu zastoso­wań metody analizy wartości oraz etapy postępowania badawczego w tej metodzie.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.02.141153
PDF (English)

Bibliografia

Bright J. R., Schoeman M. E. F. 1978. Prognozowanie w technice. Transl. by K. Kasiński et al. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
Zobacz w Google Scholar

Cieślak M. (ed.). 2005. Prognozowanie gospodarcze: Metody i zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14421-1.
Zobacz w Google Scholar

Fabiańska K., Rokita J. 1986. Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 83-208-0547-3.
Zobacz w Google Scholar

Godet M. 1987. Scenarios and strategic management. London: Butterworths Scientific Publications.
Zobacz w Google Scholar

Klasik A. (ed.). 1993. Planowanie strategiczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T. 1975. Traktat o dobrej robocie. Wrocław, Warszawa and Kraków: Ossolineum.
Zobacz w Google Scholar

Lisiński M., Martyniak Z. 1981. Analiza wartości organizacji, Warszawa: Książka i Wiedza.
Zobacz w Google Scholar

Martyniak Z. 1999. Metody organizacji i zarządzania. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. ISBN 83-7252-014-3.
Zobacz w Google Scholar

Martyniak Z. 2002. Nowe metody i koncepcje zarządzania. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. ISBN 83-7252-142-5.
Zobacz w Google Scholar

Stępowski M. (ed.). 1977. Nowe techniki organizatorskie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne