Badanie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa
Okładka tom 17
PDF (English)

Słowa kluczowe

kultura przedsiębiorstwa
diagnoza
innowacyjność
efektywność

Jak cytować

WojtowiczA. (2011). Badanie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 17(1), 267-284. https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.267284

Abstrakt

Kluczową kwestią decydującą o przetrwaniu i sukcesie na globalnym rynku, w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, jest zdolność przedsiębiorstwa do systemowego tworzenia i wdrażania innowacji. W praktyce gospodarczej innowacje są istotnym czynnikiem wspierającym realizację strategii rozwojowej przedsiębiorstw, ale również całej gospodarki, poprzez umożliwienie odnawiania struktur przemysłowych, czy też przyczynianie się do powstawania nowych sektorów działalności gospodarczej. Wobec nasilania się tych zjawisk przekształcenia w zakresie wzorców kulturowych zgodnie z nowymi wymaganiami gospodarki globalnej stają się obecnie jednym z podstawowych problemów, przed którymi stoją wszystkie niemal przedsiębiorstwa na całym świecie. Kultura przedsiębiorstwa jest rozumiana jako utrwalone w nim wzory myślenia i postępowania pracowników, kształtowane przez postawy i zachowanie kierownictwa. Przenika ona zarówno proces formułowania strategii, jak i proces jej realizacji. Przedsiębiorstwo, które rozumie swą kulturę, może wykorzystać tę wiedzę jako źródło strategicznej siły. Celem artykułu jest przedstawienie wyników diagnozy kultury organizacyjnej pod kątem jej proinnowacyjności. W pierwszym etapie badań, na podstawie uzyskanych wyników badań opisowych oraz ankietowych stworzono model kultury organizacyjnej w każdej ze spółek. Kolejny etap badań polegał na zdefiniowaniu kultury pożądanej w badanych podmiotach, ze względu na realizowaną przez nie strategię. Najpierw określono strategię badanych przedsiębiorstw, a następnie typ kultury pożądanej – umożliwiający właściwą realizację strategii. Końcowy etap badań polegał na wskazaniu kierunków i obszarów zmian w obecnej kulturze organizacyjnej. Opracowane na podstawie przeprowadzonych badań i przedstawione w artykule modele kulturowe badanych spółek ukazują złożoność i specyfikę praktykowanych wartości i norm kulturowych, mogących wspierać bądź też ograniczać zdolność do prowadzenia działalności innowacyjnej.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.267284
PDF (English)

Bibliografia

Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana: Model wartości konkurujących, przeł. B. Nawrot, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003. ISBN 83-89355-03-5.
Zobacz w Google Scholar

Czerska M., Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003. ISBN 83-7251-342-2.
Zobacz w Google Scholar

Johannessen J.-A., Olsen B., Lumpkin G.T., Innovation as newness: What is new, how new, and new to whom?, „European Journal of Innovation Management” 2001, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Wojtowicz A., Diagnosing methodology outline of the organisational culture, „The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection” 2010, issue 2 (16).
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne