Polskie elektrownie na tle zaostrzających się wymagań środowiskowych
Okładka tom 15
PDF

Słowa kluczowe

konkurencyjność
rozwój
przedsiębiorstwo
elektrownia
wymagania ekologiczne

Jak cytować

Żaba-NierodaR. (2010). Polskie elektrownie na tle zaostrzających się wymagań środowiskowych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 15(1), 91-100. https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.91100

Abstrakt

Elektroenergetyka jest dziedziną, która wywiera znaczący wpływ na środowisko przyrodnicze. Oddziaływanie to można rozpatrywać w dwóch aspektach: zużywanie energetycznych surowców kopalnych i zanieczyszczanie środowiska naturalnego gazami, pyłami i innymi odpadami procesu spalania. Konieczność dostosowania się do zaostrzonych wymagań środowiskowych i ekonomicznych dla jednych elektrowni stanowi szanse a dla innych jest to poważne zagrożenie. Elektrownie muszą być konkurencyjne aby umieć dostosowywać się do zmieniającego się otoczeniem.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.91100
PDF

Bibliografia

Adamczyk J. 2001. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. ISBN 83-725-2076-3.
Zobacz w Google Scholar

Burzyńska D., Fila J. 2007. Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7251-755-5.
Zobacz w Google Scholar

Famielec J. 2005. Analiza porównawcza Narodowego Planu Rozwoju 2007–2013 z polityką ochrony środowiska. Kraków: Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Zobacz w Google Scholar

Famielec J., Stępień M. 2005. Informacja ekologiczna w ujęciu finansowym. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7252-276-6.
Zobacz w Google Scholar

Fiedor B. i in. 2002. Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 83-7110-868-0.
Zobacz w Google Scholar

Folmer H., Gabel L., Opschoor H. 1996. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa: Wydawnictwo Krupski i S-ka. ISBN 83-86117-01-X.
Zobacz w Google Scholar

Górka K. 2000. Skutki integracji z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska. W: Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska – problemy, korzyści zagrożenia. Pod red. M. Burchard-Dziubińskiej. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka. ISBN 83-88529-10-2.
Zobacz w Google Scholar

Kamiński J. 2006. Wpływ liberalizacji rynku energii elektrycznej na górnictwo węgla kamiennego. Kraków: Wydawnictwo IGSMiE PAN. ISBN 83-89174-19-7.
Zobacz w Google Scholar

Komunikat Komisji do Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego – Europejska Polityka Energetyczna [online]. Dostępny w Internecie: http://www.cire.pl/UE/dokumenty/com2007_0001pl01.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Kożuch M., Rosiek K. 2005. Ekonomika przemysłu – wybrane zagadnienia, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7252-268-5.
Zobacz w Google Scholar

Obwieszczenie [2006] Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia raportu zawierającego analizę realizacji celów ilościowych i osiągniętych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii. M. P. z 9 maja 2006 r.
Zobacz w Google Scholar

Pindór T. 2005. Proces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie. Białystok: Wyd. Ekonomia i Środowisko. ISBN 83-88771-64-7.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa [2006] z dnia 24 lutego 2006 r. Prawo ochrony środowiska. Dz. U. z 2006 r., nr 50, poz. 360. z późniejszymi zmianami.
Zobacz w Google Scholar

Zanieczyszczenie atmosfery. [1997] Źródła oraz metodyka szacowania wielkości emisji zanieczyszczeń. Centrum Informacji Energetyki. Warszawa: Zakład Energometrii.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne